V loňském roce na podzim se opět objevila možnost přihlásit se na následující ročník projektu Otevřená věda pořádaného Akademií věd České republiky. Nezbytností bylo podání přihlášek k patřičným stážím, k nimž bylo třeba přiložit životopis s motivačním dopisem, a následně nezbývalo než čekat, zda bude člověk vybrán z mnoha dalších potenciálních uchazečů.

Otevřená věda je projekt, který umožňuje středoškolským studentům stát se na jeden rok stážisty na některém z téměř 40 různých vědeckých pracovišť Akademie věd ČR s humanitním, přírodovědným či technickým zaměřením. Minimální časová dotace stáží je 8 hodin za měsíc a probíhá v období od ledna do prosince daného roku, konkrétní harmonogram pak závisí na domluvě s lektorem. Stáž bývá zakončena závěrečnou studentskou konferencí na podzim, kde studenti prezentují své výsledky a mají možnost soutěžit o zajímavé výhry.

Souhrou okolností se štěstí naklonilo i na mou stranu a začátkem ledna tak mohlo započít mé seznamování s Ústavem organické chemie a biochemie v Praze, kde stáž zabývající se mezimolekulovými interakcemi pod vedením profesora Petra Bouře probíhá. Daným tématem se se mnou zaobírají další dva stážisté ze Vsetína a z Prahy. Předmětem výzkumu této skupiny je měření optické aktivity a vibračních spekter v kapalinách i krystalech a také jejich počítačová simulace, jež dokáže značné množství anomálií objevit či objasnit. S tím tedy souvisela nutnost osvojit si základy molekulové dynamiky, jejíž první modely využívaly jednoduché Newtonovské mechaniky, ovšem byly nahrazeny daleko realističtějšími výpočty pomocí kvantové mechaniky. Tam samozřejmě spadá i Schrödingerova rovnice, z níž se všechny další výpočetní algoritmy odvozují.

graf

Stáž jsem se pokoušel pravidelně navštěvovat dvakrát za měsíc, kromě období března, kdy došlo na celostátní lockdown. Během této doby jsme si museli poradit se situací formou online schůzek, což naštěstí netrvalo příliš dlouho. Za normálního režimu však bylo možné účastnit se i samotných interních přednesů výsledků v rámci skupiny. Letní prázdniny pak byly příležitostí pobýt v Praze na delší dobu a intenzivněji se věnovat výzkumu chování kyseliny vinné, která tvoří pomyslný základ při vstupu
do oboru spektroskopie. Cílem je určit její preferovanou konformaci na základě typických znaků ve vibračních spektrech, ovšem právě v nich se mnohdy vyskytují určité nepravidelné zvláštnosti závislé na vnějších podmínkách. V rámci výzkumu jsem také mohl nahlédnout do laboratoří se specializovaným vybavením, jakým jsou třeba spektrometry, ovšem naším hlavním úkolem byla hlavně výpočetní část simulací, která probíhala na tamějších serverech.

Projekt určitě doporučuji, protože se jedná o skvělou příležitost, jak se dostat blíže k vědě, naučit se psát vlastní vědecké práce a získat zkušenosti přímo od odborníků. Všem zájemcům o vědu přeji hodně štěstí s přijetím v dalších ročnících.

Filip Zikeš, 6.A

Filip Zikeš
Filip Zikeš v projektu Otevřené Vědy
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK