Předmět je povinným maturitním předmětem. Ve všech složkách předmětu se žák učí pracovat s uměleckými, odbornými, publicistickými či administrativními texty, poznává bohatství mateřského jazyka, jeho funkční využití. Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů i promluv, přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem, formulovat své výpovědi správně, vhodně, funkčně, a to jak v projevech písemných, tak mluvených. V literární výchově si žák tříbí estetický vkus, seznamuje se s výstavbou a zákonitostmi literárních žánrů, od 2. ročníku získává přehled o vývoji české a světové literatury. Interpretace literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů a hodnot žáka, vede ho k pochopení uměleckého díla, obohacuje jeho kulturní život, pomáhá k rozvíjení fantazie, ale také učí schopnosti analýzy a syntézy.

 

Doporučená literatura
Třetí ročník
 • Bláhová, R. a kolektiv: Literatura pro I. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Bláhová, R. a kolektiv: Literatura pro I. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Čtvrtý ročník
 • Polášková, T. a kolektiv: Literatura pro II. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Polášková, T. a kolektiv: Literatura pro II. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Pátý ročník
 • Andree, L. a kolektiv: Literatura pro III. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Andree, L. a kolektiv: Literatura pro III. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Šestý ročník
 • Andree, L.: Literatura pro IV. ročník středních škol/ učebnice (Didaktis)
 • Andree, L.: Literatura pro IV. ročník středních škol/ pracovní sešit (Didaktis)
Další doporučená literatura
Třetí, čtvrtý a pátý ročník
 • Adámková, P. a kolektiv: Komunikace v českém jazyce pro střední školy/ učebnice (Didaktis)
 • Adámková, P. a kolektiv: Komunikace v českém jazyce pro střední školy/ pracovní sešit (Didaktis)
Šestý ročník
 • Hoffmannová, J. a kolektiv: Komunikace a sloh – učebnice českého jazyka pro střední školy (Fraus)
 • Martinec, I. a kolektiv: Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy

Třída je na začátku prvního ročníku rozdělena na dvě skupiny a toto dělení pokračuje ve všech hodinách týdně. Výuka probíhá střídavě v kmenových třídách nebo v jazykových učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou. V době distanční výuky probíhá jazyková příprava studentů online formou (MS Teams).

Předmět je koncipován tak, aby žáka připravil na úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky státní i profilové (B1- B2). Výuka v jednotlivých ročnících je zaměřena na nácvik a postupné zvyšování úrovně základních jazykových dovedností – ústní projev, poslech a jeho porozumění, čtení a rozbor textu, písemný projev. Studenti končí studium angličtiny na Gymnáziu Petra Bezruče úrovní B2-C1 SERJ. Úroveň znalostí angličtiny získaná na našem gymnáziu má být dobrým základem pro studentovo další akademické studium všech oborů i pro běžnou komunikaci v moderním globalizovaném světě.

Na předmět navazuje na vyšším stupni šestiletého gymnázia volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. Anglická konverzace je zaměřená na obecná konverzační témata a je vymezena plánem práce vyučujícího v daném předmětu.

V rámci výuky jsou studenti seznamováni s dovednostmi a úlohami potřebnými pro získání různých úrovní mezinárodně platných zkoušek Cambridge  (PET, FCE, CAE – úrovně B1, B2, C1). Studenti mají možnost uplatnit své znalosti angličtiny v různých typech soutěží a v případě zájmu o studium na vysokých školách v zahraničí nacházejí u svých vyučujících angličtiny podporu v individuální jazykové přípravě. Již několik let na gymnáziu působí anglicky mluvící lektor, který se studenty pracuje formou tandemové výuky.

Studium angličtiny vede studenty k širšímu poznání jiných zemí a kultur. Předmětová komise angličtiny podporuje mezinárodní  studentské hostitelské programy (např. AFS a Rotary Youth Exchange Programme), jejichž prostřednictvím se stávají studenty našeho gymnázia mladí lidé ze všech koutů světa. Ke své interakci se spolužáky a učiteli používají zahraniční studenti angličtinu jako hlavní komunikační prostředek.

Studenti 6. ročníku se mohou účastnit exkurze do Londýna a vybraných anglických měst.

Doporučená literatura
První ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Elementary – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition – úroveň A1-A2 SERRJ
 • Gate – časopis
Druhý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Pre-Intermediate – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) 3rd Edition – úroveň A2-B1 SERRJ
 • Gate – časopis
Třetí ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 1 – 5) – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) – úroveň B1 SERRJ
 • Bridge – časopis
Čtvrtý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Intermediate 3rd Edition (units 6 – 9) – Student’s Book and Workbook (Oxford University Press) – úroveň B1- B2 SERRJ
 • Bridge – časopis
Pátý ročník
 • Godfrey. R..; Butt V.:Life Vision Upper Intermediate – Student´s Book a Workbook (units 1-5) (Oxford University Press)
 • Bridge – časopis
Šestý ročník
 • Falla, T.; Davies, A. P.: Maturita Solutions Upper-Intermediate 3rd Edition Student´s Book (units 6-9) (Oxford University Press) – úroveň B2- C1 SERRJ
 • Bridge – časopis

Tento předmět si žáci volí jako další cizí jazyk od 1. ročníku. Těžištěm vzdělávacího obsahu je seznámení s grafickou a mluvenou podobou slovní zásoby, s odlišnou větnou stavbou, se základními gramatickými jevy a s reáliemi německy mluvících zemí. V rámci výuky je žákům nabídnuta možnost přípravy pro získání různých úrovní mezinárodně platného certifikátu Goethova Institutu (A1, A2, B1, B2).

Ke studiu německého jazyka patří rovněž výměnné pobyty s partnerským Gymnáziem Edith Steinové v Německu (Bretten, Bádensko-Württembersko), určené žákům 4. ročníku. V České republice jsou součástí programu vzdělávací, tvůrčí a poznávací projekty (jazyková animace, výtvarné dílny, historicko-geografické přednášky studentů popř. průvodců, sportovní aktivity a návštěva turisticky atraktivních míst). V Německu mají čeští studenti připraven bohatý program v Bamberku (prohlídka historického města), Brettenu (sídlo partnerské školy, město humanisty Phillipa Melanchthona a dějiště historického Festivalu Petra a Pavla), Karlsruhe (návštěva interaktivního Centra pro umění a nová média), Stuttgartu (Muzeum Mercedes Benz), Heidelbergu (program ve městě s nejstarší německou univerzitou) a taktéž v sousední Francii/Štrasburku (návštěva Evropského parlamentu, účast na zasedání a diskuse s vybranými poslanci). Komunikačními jazyky jsou kromě němčiny také angličtina, příp. španělština/francouzština.

Především pro žáky 2. ročníku pokračuje od školního roku 2011/12 opět oblíbený poznávací (studijní) zájezd do jedné z nejvýstavnějších evropských metropolí, Berlína, sousední Postupimi a do Benátek na Labi, Drážďan. Každoročně škola rovněž pořádá jednodenní poznávací zájezd pro studenty 5. a 6. ročníku do Vídně.

Předběžný program studijního zájezdu do severního Německa, Berlína, Postupimi a Drážďan
Doporučená literatura
První ročník
 • Passt schon 1, lekce 1 – 7 (nakl. Polyglot)
Druhý ročník
 • Passt schon 1, lekce 8 (nakl. Polyglot)
 • Passt schon 2, lekce 1 – 6 (nakl. Polyglot)
Třetí ročník
 • Passt schon 2, lekce 7 – 8 (nakl. Polyglot)
 • Passt schon 3, lekce 1 – 3 (nakl. Polyglot)
Čtvrtý ročník
 • Passt schon 3, lekce 4 – 7 (nakl. Polyglot)
Pátý ročník
 • Passt schon 3, lekce 8 (nakl. Polyglot)
 • Passt schon 4, lekce 1 – 4 (nakl. Polyglot)
Šestý ročník
 • Passt schon 4, lekce 5 – 8 (nakl. Polyglot) + maturitní témata

Hromadné objednávky zajišťuje škola, hradí studenti.

Zájem o studium ruského jazyka jako druhého jazyka k jazyku anglickému stoupá. Studenti, kteří si zvolí studium ruštiny, své znalosti využijí u státní i profilové maturitní zkoušky (úroveň B1), u přijímacích zkoušek na VŠ a také při samotném studiu na vysoké škole. Znalost ruštiny jako dalšího cizího jazyka může být také pozitivním faktorem při hledání zaměstnání.

Podle počtu zájemců o ruský jazyk je třída na začátku prvního ročníku rozdělena na dvě skupiny. Toto dělení pokračuje ve všech hodinách týdně. Výuka probíhá střídavě v kmenových třídách nebo v jazykových učebnách, které jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Výuka ruského jazyka je zaměřena na nácvik a postupné zvyšování úrovně základních jazykových dovedností – ústní projev, poslech a jeho porozumění, čtení a rozbor textu, písemný projev. Velký důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností. Studenti končí studium ruského jazyka na Gymnáziu Petra Bezruče úrovní B1 – B2 SERRJ.

Na předmět ruský jazyk navazuje na vyšším stupni šestiletého gymnázia možnost volby předmětu Konverzace v ruském jazyce, v němž se studenti spolu s vyučujícím zaměřují na obecná konverzační témata.

Zájemci z řad studentů se mají možnost zapojit do Konverzační soutěže v ruském jazyce a do umělecké soutěže ARS-Poetica Puškinův památník a navázat tak na úspěchy svých předchůdců z krajských a celorepublikových úrovní. V neposlední řadě jsou naši studenti také úspěšní v překladatelských soutěžích, které pořádá pro studenty ČR Ruské středisko vědy a kultury v Praze a Ostravská univerzita. Studenti ruského jazyka se také úspěšně zapojili do mezinárodních olympiád a do jazykových soutěží, které pro zahraniční studenty ruštiny organizují např. univerzity v Moskvě, Petrohradě a Talinu.

Gymnázium P. Bezruče se také zapojuje do studentského výměnného programu agentury AFS. V rámci této výměny na gymnáziu studovaly rovněž studentky z Ruské federace. Jejich pobyt byl pro studenty gymnázia zajímavou zkušeností a jazykovou praxí.

 

Doporučená literatura
První ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 1 (Fraus)
Druhý ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 2 (Fraus)
Třetí ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 3 (Fraus)
Čtvrtý ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 4 (Fraus)
Pátý ročník
 • Jelínek, S., Alexejeva, L. F.: Raduga po-novomu 5 (Fraus)
Šestý ročník
 • Karnějeva, L.: Ruština – maturitní příprava (INFOA)

Španělština jako druhý cizí jazyk je na našem gymnáziu vyučována od prvního ročníku. Cílem výuky je osvojení a zdokonalování jednotlivých jazykových dovedností, ať už jde o oblast ústního či písemného projevu, poslechu a jeho porozumění, čtení nebo rozboru textu. Nedílnou součástí hodin je rovněž propojení jazykové stránky s reáliemi španělsky hovořících zemí.
Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla studenty ke zvládnutí státní i profilové varianty maturitní zkoušky (úroveň B1). Absolventi španělštiny dosahují úrovně B1 – B2 SERR. Jazykově zaměření studenti se v průběhu studia mohou také zapojit do různých konverzačních či překladatelských soutěží. V rámci volitelných předmětů je pak pro zájemce připraven seminář Konverzace ve španělském jazyce, který je nabízen v jednoleté či dvouleté formě.

Pro studenty vyšších ročníků organizujeme poznávací zájezd do Katalánska – nabízí se tak možnost nejen ověřit si své jazykové schopnosti, ale také poznat krásu a kulturu tohoto koutu Španělska.

Od roku 2010 se naše škola zapojuje do mezinárodního výměnného programu, který zajišťuje pobyt zahraničních studentů v českých hostitelských rodinách. V minulých letech takto na naší škole studovaly studentky z Mexika či Venezuely.

 
Studijní zájezd Madrid 2024
 
Doporučená literatura
První ročník
 • Aventura 1 (nakl. Klett)
Druhý ročník
 • Aventura 1 (nakl. Klett)
Třetí ročník
 • Aventura 2 (nakl. Klett)
Čtvrtý ročník
 • Aventura 2 (nakl. Klett)
Pátý ročník
 • Descubre B1 (nakl. Draco)
Šestý ročník
 • Descubre B1 (nakl. Draco)

Předmět základy společenských věd zahrnuje široké spektrum vědních oborů, které umožňují studentům pochopit problematiku člověka v kontextu měnící se společnosti. Studenti si v jednotlivých ročnících osvojují vědomosti z oblasti psychologie, sociologie, práva a ekonomie a současně se učí orientovat ve společenské realitě. Také základy filozofie a etiky poskytují základní sumu vědomostí, ale především žáky podněcují k zamyšlení a vedou k formulaci vlastních názorů, které slouží jako podklad pro dialog. Vzdělávací obsah tohoto předmětu probíhá s užitím rozmanitých metod, jako problémové vyučování, práce s texty, skupinová práce, přednášky, besedy, exkurze atd.

Doporučená literatura
První ročník
 • Urban, M. a kol.: Občanská výchova 8. Plzeň: Fraus, 2021
Druhý ročník
 • Janošková, D. a kol.: Občanská výchova 9. Plzeň: Fraus, 2006
Třetí ročník
 • Doležalová, L., Vlková, M.,: Občanský a společenskovědní základ – Psychologie (Computer Media)
Čtvrtý ročník
 • Köhlerová, T., Závodný, J., : Občanský a společenskovědní základ – Sociologie (Computer Media)
 • Köhlerová, T., Moudrý, M., : Občanský a společenskovědní základ – Politologie (Computer Media)
Pátý ročník
 • Zlámal, J., Bellová, J.,: Občanský a společenskovědní základ – Právo (Computer Media)
 • Bellová, J., Zlámal, J.,: Občanský a společenskovědní základ – Ekonomie (Computer Media)
Šestý ročník
 • Schön, J.,: Občanský a společenskovědní základ – Filozofie (Computer Media)
 • Schön, J.,: Občanský a společenskovědní základ – Náboženství (Computer Media)
 

Vyučovací předmět dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí žáků a předávání historické zkušenosti. Důraz je kladen zejména na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Vyučovací obor bere zřetel na základní hodnoty evropské civilizace, pomáhá žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů.

Obecné historické problémy žákům přibližuje prostřednictvím dějin regionu a místních dějin. Ve svém vzdělávacím obsahu předmět využívá témata vyučovacích předmětů – zeměpis (regionální geografie), výtvarná výchova (dějiny umění) a základy společenských věd.

 

Doporučená literatura
První ročník
 • Kolektiv autorů. Dějepis 8 – Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (FRAUS 2010)
Druhý ročník
 • Parkan, F., Mikeska, T., Parkanová, M.: Dějepis 9 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia (FRAUS 2011)
Třetí ročník
 • Popelka, M., Válková V.: Dějepis 1 – Pravěk a starověk (SPN)
 • Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk (SPN)
Čtvrtý ročník
 • Čornej, P., Čornejová, I., Parkan, F.: Dějepis 2 – Středověk a raný novověk (SPN)
 • Hlavačka, M.: Dějepis 3 – Novověk (SPN)
Pátý ročník
 • Kuklík, J. a kol.: Dějepis 4 – Nejnovější dějiny (SPN)
Šestý ročník
 • Kuklík, J. a kol.: Dějepis 4 – Nejnovější dějiny (SPN)

Cílem výuky je získávání základních zeměpisných znalostí a dovedností, zároveň učí žáky spolupracovat, popř. čerpat informace z dalších předmětů – občanská nauka, dějepis, biologie, fyzika.

Žák je veden k tomu, aby si

 • osvojil základní zeměpisnou terminologii, elementární faktografické znalosti;
 • dokázal plně využívat základních zeměpisných vyjadřovacích prostředků – mapy, kartogramy, kartodiagramy, fotografie, atp.;
 • získal dovednosti v práci s výpočetní technikou a uměl získané informace účelně využívat;
 • orientoval se ve všech ostatních zdrojích informací a dokázal je zpracovat;
 • chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice;
 • chápal politické a i geografické podmínky pro život v různých lokalitách.
Doporučená literatura
První ročník
 • Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2005.
 • Školní atlas. Česká republika a Evropa, Shocart 2011
 • Zeměpis České republiky, ČSGS 2009
Druhý ročník
 • Zeměpis pro ZŠ a víceletá gymnázia2. ročník, Fraus, 2014
 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.
Třetí ročník
 • Příroda a lidé Země – učebnice pro střední školy, ČGS, Praha 2004.
 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.
Čtvrtý až šestý ročník
 • Regionální zeměpis světadílů – učebnice zeměpisu pro SŠ, ČGS Praha 2002 – 2008.
 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.
Webové zdroje

Těžiště výuky matematiky spočívá v aktivním osvojení strategie řešení úloh a problémů, v ovládnutí nástrojů potřebných pro vysokoškolské studium i pro běžný život, v pěstování schopnosti aplikace. Během studia si žáci uvědomují, že matematika nachází uplatnění ve všech oborech lidské činnosti, nejvíce v informatice, fyzice, technice a ekonomii.

Součástí povinné výuky matematiky jsou v prvním až třetím ročníku matematická cvičení, ve kterých student procvičuje početní a aplikační dovednosti. Na klasický předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia volitelný předmět „Seminář a cvičení z matematiky“, ve kterém studenti prohlubují a rozšiřují své znalosti, které pak využijí pro vysokoškolské studium.

Doporučená literatura
První ročník
 • Šarounová A. a kol.: Matematika 8, 1. díl (Prometheus)
 • Šarounová A. a kol.: Matematika 8, 2. díl (Prometheus)
 • Bušek I., Cibulková M., Väterová V.: Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ (Prometheus)
Druhý ročník
 • Šarounová A.,Bušek I.: Matematika pro ZŠ 9, 1. díl (Prometheus)
 • Šarounová A.,Bušek I.: Matematika pro ZŠ 9, 2. díl (Prometheus)
 • Bušek I. a kol: Sbírka úloh z matematiky pro 9.ročník ZŠ (Prometheus)
Třetí ročník
 • Bušek, I.: Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky (Prometheus)
 • Boček, L.: Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice (Prometheus)
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Prometheus)
 • Janeček, F.: Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus)
Čtvrtý ročník
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Planimetrie (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia – Funkce (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia – Goniometrie (Prometheus)
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Funkce (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Goniometrie (Prometheus)
Pátý ročník
 • Pomykalová, E.: Matematika pro gymnázia – Stereometrie (Prometheus)
 • Kočandrle, M.: Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie (Prometheus)
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (Prometheus)
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla (Prometheus)
 • Bušek, I.: Sbírka úloh pro gymnázia – Analytická geometrie (Prometheus)
Šestý ročník
 • Calda, E.: Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Matematika pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Prometheus)
 • Hrubý, D.: Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Úlohy z finanční matematiky pro střední školy (Prometheus)
 • Odvárko, O.: Sbírka úloh pro gymnázia – Posloupnosti a řady (Prometheus)
Další doporučená literatura
 • Petáková, J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy (Prometheus)
 • Kubát, J.: Maturitní minimum – sbírka úloh z matematiky pro střední školy (Prometheus)
První ročník
 • Rauner K., Petřík J., Prokšová J., Randa M.: Fyzika 8 pro ZŠ a VG PS (Fraus)
Druhý ročník
 • Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 9 pro ZŠ a VG PS (Fraus)
Třetí ročník
 • Bednařík, M.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika (Prometheus)
Čtvrtý ročník
 • Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika (Prometheus)
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)
Pátý ročník
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus (Prometheus)
Šestý ročník
 • Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Optika (Prometheus)
 • Štoll, I.: Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta (Prometheus)
 • Bartuška, K.: Speciální teorie relativity (Prometheus)

 

Další doporučená literatura
 • Lepil, O.: Sbírka úloh z fyziky pro střední školy (Prometheus)

Při vyučování chemie mají žáci získat představu o molekulové stavbě látek a základních chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějích. Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na životní prostředí.

Pro výuku je k dispozici odborná učebna vybavená didaktickou technikou a moderně zařízená chemická laboratoř. Do výuky mohou být zařazeny exkurze, jejichž absolvování je nutnou podmínkou ke splnění klasifikačních podmínek.

Doporučená literatura
První ročník
 • Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 8 pro ZŠ a VG UČ – nově s 3D modely (Fraus 2018) – k zapůjčení bezplatně
 • Šmídl, M., Pelikánová, I.: Chemie 8 s nadhledem pro ZŠ a VG PS (Fraus 2018)
Druhý ročník
 • Škoda, J., Doulík, P.: Chemie 9 pro ZŠ a VG UČ – nově s 3D modely (Fraus 2018) – k zapůjčení bezplatně
 • Šmídl, M., Pelikánová, I.: Chemie 9 s nadhledem pro ZŠ a VG PS (Fraus 2018)
Třetí ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (vlastní náklad)
Čtvrtý ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl (vlastní náklad)
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (vlastní náklad)
Pátý ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl (vlastní náklad)
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl (vlastní náklad)
Šestý ročník
 • Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl (vlastní náklad)

Výuka biologie:

 • směřuje k podchycení zájmu o přírodu a přírodniny;
 • učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě;
 • vede k chápání souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírodních zdrojích;
 • podporuje vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování;
 • seznamuje se zásadami zdravého životního stylu.

 

Doporučená literatura
První ročník
 • Černík, V. a kol.: Přírodopis 8 – Biologie člověka pro základní školy, SPN, Praha 2015
Druhý ročník
 • Černík, V. a kol: Přírodopis 9 pro ZŠ – geologie a ekologie, SPN, Praha 2010
Třetí až šestý ročník
 • Jelínek, J., Zicháček, V.: Biologie pro gymnázia – od 7. vydání výše (Nakl. Olomouc)
Další doporučená literatura
Pátý ročník
 • Novotný, I., Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia (Nakl. Fortuna)

Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika na naší škole je naučit žáka teoretické i praktické znalosti v ovládání výpočetní techniky. Výuka Informatiky a výpočetní techniky zvyšuje schopnosti žáků orientace ve světě informací a tvůrčím způsobem je učí, jak využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a aplikační programové vybavení. Žáci se naučí pracovat s internetem jako zdrojem informací a také prostředkem pro prezentaci výsledků své činnosti. Předmět Informatika a výpočetní technika rozvíjí abstraktní, systémového a algoritmické myšlení žáků. Žáci využívají těchto dovedností a dovedností v ovládání aplikačního programového vybavení při řešení praktických úkolů a problémů v ostatních předmětech, životních situacích i svém vlastním celoživotním vzdělávání. Předmět Informatika a výpočetní technika podporuje u žáků skupinovou práci a schopnost využívat prostředky informatiky v reálném životě.

 

Doporučená literatura
První ročník
 • Kovářová L., Němec V., Jiříček M., Navrátil P. : Informatika pro základní školy (Computer Media s.r.o.), 1. a 2. díl
Druhý ročník
 • Kovářová L., Němec V., Jiříček M., Navrátil P. : Informatika pro základní školy (Computer Media s.r.o.), 3. díl
Třetí a čtvrtý ročník
 • Navrátil Pavel: S počítačem nejen k maturitě (Computer Media s.r.o.), 1. a 2. díl
 • Kmoch Petr: Informatika a výpočetní technika pro střední školy (Computer Press, a.s.)

Další učební materiály dodávají příslušní vyučující.

První a druhý ročník
 • CHARALAMBIDIS, A. a kolektiv: Hudební výchova pro gymnázia 1 (SPN)
Třetí a čtvrtý ročník
 • CHARALAMBIDIS, A. a kolektiv: Hudební výchova pro gymnázia 2 (SPN)

Předmět výtvarná výchova se zaměřuje na estetickou kultivaci žáka, rozvoj jeho tvořivého myšlení a představivosti. Dává žákovi prostor k rozvoji jeho osobnosti – hlubšímu pochopení sebe sama i ostatních. Setkáváním s výtvarnými projevy současnosti i minulosti je veden k tomu, aby pochopil jejich význam v kontextu historickém a přistupoval k jejich hodnocení bez předsudků. Seznámení s rozličnými výtvarnými technikami umožní žákovi vyjadřovat se různými výtvarnými prostředky k danému tématu. Zároveň si žák osvojí základní terminologii z oblasti výtvarného umění.

V předmětu tělesná výchova žáci získávají základní pohybové vzdělání. Zlepšují své pohybové schopnosti a dovednosti a zvyšují svou fyzickou kondici. Náplní předmětu jsou cvičení průpravná, cvičení rytmická, obratnostní, silová, rychlostní nebo vytrvalostní. Žáci absolvují výuku sportovní gymnastiky, seznámí se se základy posilování, atletiky nebo tradičních sportovních her – fotbalu, florbalu, basketbalu, volejbalu atd., které vyučující vhodně kombinují pro jednotlivé ročníky.

Výkonnostně nejlepší žáci reprezentují školu v soutěžích organizovaných AŠSK ČR a MŠMT ČR.

Součásti školní výuky tělesné výchovy jsou tuzemské i zahraniční projekty:

 • Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd ( LVVZ – sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování) – ve 3. ročníku
 • Letní sportovně – turistický kurz ( LSTK – vodní turistika, pěší turistika, sportovní hry) – ve 4. ročníku
Lyžařský kurz 2023

Výuku tělesné výchovy doplňují kroužky Školního sportovního klubu GPB:

 • florbal
 • basketbal
 • kopaná
 • volejbal
 • horo kroužek
 • posilování
 • sportovní gymnastika

Pro výuku předmětu tělesná výchova je k dispozici řada prostorů a sportovišť. Malá tělocvična, která je určena především pro výuku sportovní gymnastiky a her, sportovní hala sloužící pro výuku míčových her i vybavená školní posilovna.

V letních měsících je využívám venkovní sportovní areál školy s hřištěm pro plážový volejbal nebo hřištěm pro sportovní hry a atletické disciplíny.

V případě vhodných klimatických podmínek v zimních měsících areál slouží pro nácvik základů běžeckého lyžování.

Pro podporu školní tělesné výchovy a mimoškolních sportovních aktivit byl při škole založen Školní sportovní klub Gymnázia Petra Bezruče , který organizuje LVVZ a LSTK , sportovní kroužky a mimoškolní sportovní akce. Školní sportovní klub je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR ).

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK