Rozvrhy hodin distanční výuky

Rozvrhy hodin s vyznačenou synchronní (bílá pole) a asynchronní (zelená pole) výukou (aktualizovaná verze s účinností od 14. 10. 2020)

Stáhnout rozvrhy

Covid-19 aktuálně

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření se omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz středních škol a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách.

Žáci nižšího stupně gymnázia, 1. a 2. ročník, se od středy 14. října 2020 budou vzdělávat distančním způsobem. Žáci vyššího stupně gymnázia, 3. až 6. ročník, budou pokračovat v distančním způsobu výuky. Pravidla distanční výuky:

  1. Distanční forma výuky se využívá v případě mimořádných událostí, pro všechny žáky je povinná.
  2. Základním komunikačním prostředkem s žáky a zákonnými zástupci je program Škola OnLine, v něm bude umístěn rozvrh hodin, do něj se zapisuje, učivo, absence žáků.
  3. On-line výuka je realizována prostřednictvím platformy MS Teams.
  4. Online výuka se dělí na synchronní (žák i učitel pracují ve stejný čas, typicky videohovor) a na asynchronní (učitel zadá úkol, který může žák splnit kdykoliv v učitelem zadané lhůtě).
  5. Žáci se budou distančně vzdělávat podle rozvrhu na daný den, tzn. že žák bude v rozvrhem určený čas připojen, vyučující bude k dispozici pro případnou konzultaci i při plnění úkolu v asynchronní výuce.
  6. Rozdělení na synchronní a asynchronní výuku bude zveřejněno na internetových stránkách školy. Asynchronně vedené hodiny jsou vyznačeny zeleným zvýrazňovačem.
  7. Žák bude hodnocen na základě splněných úkolů. Hodnocení distanční výuky se započítává do celkové klasifikace
  8. Pokud se žák nemůže účastnit distanční výuky (např. z důvodu nemoci), je povinen zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák sám do 3 pracovních dnů oznámit třídnímu učiteli důvody a pravděpodobnou délku neúčasti v distanční výuce. Za neúčast na synchronní výuce se považuje nepřipojení se k přenosu, za neúčast na asynchronní výuce neodevzdání zadaného úkolu ve vymezeném čase.

 

MŠMT: Nejčastější dotazy ke koronaviru

Akce školy

Akce školy

V souvislostí s pandemií „Covid-19“ a s ohledem na doporučení MŠMT jsme byli nuceni zrušit některé již předem avizované akce: 3.-10. 9. 2020 – poznávací zájezd do Londýna 7.-10. 9 2020 – adaptační pobyty pro žáky 1. ročníků 9.-15. 9.

Čtěte více

125. výročí školy

125. výročí školy

Jaro 2021 přivítáme oslavami 125. výročí vzniku Gymnázia Petra Bezruče. Dveře školy se otevřou pro veřejnost 3. února, v březnu pak proběhne divadelní představení v Národním domě. V dubnu představí naši současnou školu žáci a učitelé v rámci třídních schůzek,

Čtěte více