Zřizovací listinu Školské rady při Gymnáziu Petra Bezruče vydala Rada Moravskoslezského kraje 13. července 2005 s platností ke dni 1. září 2005. Tímto aktem došlo k naplnění § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

Školská rada má 6 členů, dva členové jsou jmenováni zřizovatelem školy, dva členy zvolí pedagogové školy, dva členy zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Funkční období členů je 3 roky.

Současná školská rada (2020 – 2023)

Zřizovatel školy, Moravskoslezský kraj, jmenoval s účinností od 1. 9. 2020 členy školské rady:
prof. Ing. Miroslava Kursu, CSc.,
prof. RNDr. Tomáše Pánka, Ph.D.

Pedagogickými pracovníky byli do školské rady zvoleni:
Mgr. Ing. Zuzana Lišková,
Mgr. Radovan Gaura (do 31. 7. 2022)
Mgr. Michal Saforek (od 1. 8. 2022)

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a za zletilé žáky byli zvoleni do školské rady:
Mgr. Daniel Cigna,
Ing. Petr Lautner.

Zápis o volbách do Školské rady Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je uložen u ředitelky školy.

Volby členů školské rady při Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
pro funkční období 2023-2026
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK