Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 , jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Projekt: Testování kvality vody turistických pramenů v údolí Mazáku

Kód programu: 1617/E

Název dotační priority: Podpora badatelsky orientovaného vyučování

 
Cíl projektu:
  1. Zjištění kvality vody, která je považována za pitnou – praktické informace pro žáky i veřejnost.
  2. Badatelské práce s přístroji zn. Vernier a zpracování výsledků s využitím moderní ICT techniky.
Popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší:

S rozvoje turistiky roste i zájem lidí o horské prameny – cestou si většina turistů ze studánek a pramenů doplní zásoby vody, přičemž zde panuje předpoklad, že voda je čistá a pitná. Cílem projektu je stanovit obsah dusičnanových aniontů a amonných kationtů, jejichž přítomnost je nežádoucí, stanovit obsah vápenatých kationtů, které slouží jako jeden z ukazatelů tvrdosti vody a stanovit obsah chloridových aniontů a obsah kyslíku ve vodě. Dále se žáci zaměří na měření koncentrace plynného CO2 a O2 dle měnící se nadmořské výšky.

Tato měření budou probíhat v každém ročním období jednou, aby žáci mohli výsledky porovnat a určit, zda i tento časový faktor ovlivňuje stanovované parametry. Terénní práce budou probíhat u pramenů, které lemují turistickou značku (červenou) vedoucí z Ostravice na Lysou horu. Zároveň bude žákům představena příroda Beskyd a budou seznámeni s problematikou její ochrany a ochrany vodních toků.

Metody a formy, jakým je projekt realizován:
  1. Terénní – bude realizována formou exkurze s výkladem učitele a dále měření v přírodní laboratoři (les).
  2. Školní – zaměřená na praktické dovednosti – proměření vzorků vod, práce s čidly Vernier a s počítačem a práce s internetem při vyhodnocování dat.
Způsob hodnocení efektivity včetně udržitelnosti projektu:

Přínos vidíme v podnícení zájmu o přírodu a její ochranu, rozvoj nových vědomostí o krajině, kde žiji, zdokonalení laboratorní techniky, zájem o chemii. Se zakoupenými pomůckami bude možné i v příštích letech navštěvovat s žáky podobné lokality a monitorovat změny stavu.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK