Vyhlášení přijímacího řízení
do 1. ročníku šestiletého gymnázia oboru vzdělávání 79-41-K/61
pro školní rok 2022/2023

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění

vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia vzdělávání

na Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pro uchazeče, kteří ve školním roce 2021/2022 úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.

Obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90 uchazečů

Přijímací zkoušky v 1. kole jsou konány formou jednotné zkoušky, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rozsahu učiva stanoveného RVP ZV.

Termíny konání jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení:

1. řádný termín: úterý 19. dubna 2022 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
2. řádný termín: středa 20. dubna 2022 – ve škole uvedené na přihlášce v druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svoji účast písemně do tří dnů po termínu konání přijímací zkoušky omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín k 1. termínu: úterý 10. května 2022,
náhradní termín ke 2. termínu: středa 11. května 2022.

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je splnění všech kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy (§ 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., školský zákon).
Při přijímacím řízení se postupuje podle § 60, § 60a až 60g, § 61 školského zákona.

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce školy nejpozději do 1. března 2022 na aktuálním tiskopisu předepsaném MŠMT.

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku dne 28. ledna 2022

Č. j.: GPB/00198/2022

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK