Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení
do 1. ročníku šestiletého gymnázia oboru vzdělávání 79-41-K/61
pro školní rok 2019/2020


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s § 60 odst. 2 a 3 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů


vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia vzdělávání

na Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pro uchazeče, kteří ve školním roce 2018/2019 úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře.


Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
79-41-K/61 Gymnázium
denní
90 uchazečů
 

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku se koná formou písemných testů ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení:

1. termín:
2. termín:
úterý 16. dubna 2019 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
středa 17. dubna 2019 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí
 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svoji účast písemně do tří dnů po termínu konání přijímací zkoušky omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín k 1. termínu:
náhradní termín ke 2. termínu:
pondělí 13. května 2019,
úterý 14. května 2019.
 

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je splnění všech kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy.Ve Frýdku-Místku dne 29.1.2019
Č. j.: GPB/00102/2019

RNDr. Olga Onderková v.r., ředitelka školy

Vyhlášení přijímacího řízení (.pdf) 

Kritéria hodnocení v 1. kole přijímacího řízení
pro všechny uchazeče o studium přijímané ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020


Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku denního studia nižšího stupně šestiletého studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium pro školní rok 2019/2020:
I. kritérium – hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělávání

Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) na vysvědčeních druhého pololetí ve školním roce 2017/2018 (hodnota A) a prvního pololetí ve školním roce 2018/2019 (hodnota B); počet dosažených bodů je 10*(4 - A - B).
Záporné body se neudělují, uchazeč je ohodnocen 0 body. Známka z chování se do průměru nezapočítává.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 20 bodů.
II. kritérium - výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, kterou tvoří jednotné testy připravené Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
  1. písemný test z českého jazyka a literatury - maximálně 50 bodů,
  2. písemný test z matematiky - maximálně 50 bodů.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

III. kritérium – hodnocení umístění v předmětových soutěžích typu A vyhlášených MŠMT v roce 2017/2018 a 2018/2019.
1. místo v krajském kole
2. místo v krajském kole
3. místo v krajském kole
1. místo v okresním kole
2. místo v okresním kole
3. místo v okresním kole
10 bodů
   9 bodů
   8 bodů
   5 bodů
   4 body
   3 body
 

Doklad o umístění v soutěži je nutno dodat na sekretariát gymnázia nejpozději ve středu 17. dubna 2019 do 10:00 hodin, nutno doložit kopií diplomu ověřenou základní školou nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou uchazeče. Body se započítávají vždy jen za jedno nejvyšší umístění.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů.


V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat maximálně 130 bodů.
Uchazeči se řadí na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení. Bude sestaveno celkové pořadí úspěšnosti uchazečů v prvním kole přijímacího řízení.

V případě shodnosti dosažených bodů má přednost ten uchazeč, který dosáhl vyššího bodového ohodnocení:

  1. z písemné zkoušky z matematiky,
  2. z písemné zkoušky z českého jazyka,
  3. za vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Přijato bude prvních 90 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení, tj. splnili podmínky pro přijetí.


Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru nevyžadujeme.


Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, vykoná jednotnou zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Osobám, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, se při přijímacím řízení na jejich žádost promine písemný test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná k přijetí ke vzdělávání v daném oboru vzdělávání, bude ověřena školou rozhovorem s uchazečem. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury a použije ho pro zařazení uchazeče do výsledného pořadí uchazečů.Ve Frýdku-Místku dne 29. 1. 2019
Č. j.: GPB/00103/2019

RNDr. Olga Onderková v.r., ředitelka školy

Kritéria přijímacího řízení (.pdf)