Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00601411 jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o protiprávním jednání dle ZOO.

Oblasti působnosti dle ZOO a práva oznamovatele
 1. Protiprávnost jednání definuje zákon taxativním výčtem takových jednání, která dle zákona zakládají způsobilost podat oznámení. Oznámení musí obsahovat informace o jednání, které:
   1. má znaky trestného činu,
   2. má znaky přestupku, za který je stanovena sazba pokuty jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
   3. porušuje zákon, nebo
   4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
    1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    2. daně z příjmů právnických osob,
    3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    4. ochrany spotřebitele,
    5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
    6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    7. ochrany životního prostředí,
    8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
    9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
    10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
    11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
    12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
    13. ochrany finančních zájmů Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU,
     nebo
    14. fungování vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. 
 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti.
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.
 8. V souladu s platnou právní úpravou ZOO si Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt dle ZOO vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:
  1. samostatně výdělečnou činnost,
  2. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  5. správu svěřenského fondu,
  6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Obsah oznámení
 1. Obsahem oznámení je zejména:
  1. datum podání oznámení,
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele,
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti),
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa,
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.
 2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.
Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 1. ústně (osobně) v budově Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
 2. písemně na podatelně Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace,  Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
 3. telefonicky na telefonní lince: 558 433 515, klapka 103, resp. 101
  provozní doba telefonní linky:
  pondělí – pátek 8:00 – 12:00 hod.
 4. elektronicky na e‑mailové adrese darina.skalkova@gpbfm.cz, resp. jitka.peknikova@gpbfm.cz nebo vyplněním tohoto formuláře:
Prosím specifikujte protiprávnost jednání, které zakládá způsobilost podání tohoto oznámení.
Prosím podrobně popište oznamované protiprávní jednání.
Uveďte způsob, jak Vás můžeme kontaktovat.
Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Gymnázia Petra Bezruče , Frýdek-Místek, příspěvkové organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Darina Skalková
 2. Jitka Pěkníková
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK