v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007231

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování – tj. vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemová výuka a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

  1. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  2. Dojde k prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  3. Budou podpořeni žáci školy ohrožení školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Tato aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projekt je realizován v období 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019.

Manažer projektu: Mgr. Radovan Gaura
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK