Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018, jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 
Anotace projektu

Projekt: Kovy – most mezi živou a neživou přírodou

Název dotační priority: Podpora badatelsky orientovaného vyučování

Cíl projektu: Představit žákům badatelským způsobem svět kovů v co nejširších souvislostech, které pojmou jejich výskyt, získávání, poskytnou důkaz, že jsou všudypřítomné a tvoří organickou i anorganickou masu.

Popis současného stavu problematiky:Velká část studia anorganické chemie se na gymnáziích týká výskytu, získávání, zpracování a využívání kovů. Tak rozsáhlý obor je časově náročné žákům dostatečně představit v hodinách chemie. V rámci realizace projektu bude kladen důraz nejen na teoretickou základnu problematiky, ale především na praktické provedení úloh tak, aby došlo ke zvýšení úrovně technické vzdělanosti žáků a jejímu propojení s environmentální problematikou. V rámci projektu bude výše uvedené žákům čtvrtých ročníků představeno na hodinách laboratorních cvičení z chemie, která budou probíhat v těchto blocích – získávání kovů, vlastnosti kovů, využití kovů a výroba kovů, kterou žáci uvidí v třineckých železárnách, kam pojedou na exkurzi.

Účel příspěvku:

  1. Pořízení nezbytných pomůcek pro realizaci vybraných laboratorních pomůcek.
  2. Financování exkurze žáků do hutního podniku.
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK