Projekt č. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16-013/0000639 INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se stala jednou z partnerských středních škol v tomto projektu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Studenti gymnázia budou mít příležitost seznámit se s problematikou oblasti recyklačních technologií a škola získá výukové materiály k využití při výuce přírodovědných předmětů.

 
Anotace projektu

Projekt je zaměřený na recyklaci materiálů a podporu vzdělanosti v této oblasti, která je pro obě části příhraničního území vysoce aktuálním tématem. Záměr projektu vznikl na základě dlouhodobé spolupráce VŠB-TU Ostrava a Politechniky Czestochowske v oblasti recyklace. V rámci projektu proběhne praktické vzdělávání studentů obou vysokých škol při řešení laboratorních úloh a následně se výsledky výzkumu porovnají a shrnou do společné česko-polské studijní opory.

Datum zahájení: 1. 2. 2017

Datum ukončení: 31. 1. 2018

Doba trvání (v měsících): 12

 
Název investiční priority

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.

 

Hlavní žadatel/příjemce

Název subjektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Ostatní žadatel/příjemce

Název subjektu: Politechnika Czestochowska

 
Popis projektu:

Projekt je zaměřený na recyklaci materiálů a podporu vzdělanosti v této oblasti, která je pro obě části příhraničního území vysoce aktuálním tématem. Záměr projektu vznikl na základě dlouhodobé spolupráce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oblasti recyklace s partnerskou vysokou školou Politechnika Czestochowska. V rámci projektu proběhne praktické vzdělávání studentů obou vysokých škol a následně se výsledky výzkumu porovnají. Během realizace projektu bude řešiteli obou partnerských škol navržen a realizován soubor laboratorních úloh stejného zadání pro studenty bakalářského i magisterského studijního programu oboru recyklace materiálů. Dále budou výsledky tohoto souboru praktických úloh z obou škol porovnány a shrnuty do společné česko-polské studijní opory. Studijní materiál bude použit jako výukový materiál a zdroj praktických informací pro semestrální a závěrečné práce studentů nejen vysokých, ale i středních škol.

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání a odborné přípravy za účelem získávání dovedností a zlepšení úrovně absolventů v oblasti recyklace materiálů a rozvoje společného česko-polského výzkumu v této oblasti. Specifickým cílem projektu je zkvalitnění praktických dovedností bakalářského a magisterského studijního programu oboru recyklace materiálů praktickou formou prostřednictvím zpracování souboru 3 česko-polských laboratorních úloh určených pro studenty všech forem studia a následným vydáním studijních opor jako rozšiřujícího studijního materiálu i jako zdroj informací pro semestrální a závěrečné práce nejen pro studenty vysokých ale i středních škol. Projekt si také klade za cíl podpořit zájem studentů o daný obor na obou stranách hranice.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK