Gymnázium od vzniku po r. 1918

Koncem září 1894 zaslal Vincenc Procházka, pozdější 1.předseda Matice místecké, Ústřední matici školské v Praze žádost o založení české školy. Dopis byl podepsán četnými místeckými občany.

Ústřední matice školská odpověděla dopisem z 6.11.1894,že z finančních důvodů nemůže založit a udržovat střední školu ,ale doporučila ,aby se konaly přípravy ,a to založením zvláštní matice.Koncem listopadu byl zvolen přípravný výbor a ten se v prosinci 1894,nebo v lednu 1895-přesné datum není archivně doloženo-rozhodl založit spolek Matici místeckou. Příslušná žádost byla odeslána 1.1.1895.

Stanovy Matice místecké byly schváleny koncem května. V té době jí byl na Gymnázium vybrán 10 401 zlatý. Výnosem ze dne 2.8.1895 č. 16904 povolilo c. k. ministerstvo kultury a vyučování a zřízení soukromého nižšího gymnázia v Místku s vyučovací řečí českou.

Dne 14.8.1895 uzavřela Matice místecká s Ústřední maticí školskou v Praze smlouvu, podle které se Ústřední matice školská zavázala poskytovat roční subvenci 1 000 zlatých na každou nově zřízenou třídu českého gymnázia, ponechala si právo ustavování učitelského sboru převzala vrchní správu vyučovatelskou a vychovatelskou. Matici místecké připadla péče o hospodářskou stránku ústavu a jeho vydržování.

Výbor Ústřední matice školské svěřil rozhodnutím ze dne 22.8.1895 správu ústavu Karlu Nebuškovi, profesoru c.k. českého vyššího gymnázia v Kroměříži, a jmenoval další členy sboru. Zápis ke studiu na gymnázium a přijímací zkoušky byly vykonány 14.,16.a 17.září 1895. Přihlášeno bylo 79 uchazečů, z nich 6 bylo zamítnuto pro nedostatečnou znalost jazyka českého a počtů. školní rok byl slavnostně zahájen 19.9.1895 a v pátek 20.září 1895 v osm hodin ráno se začalo vyučovat ve dvou třídách 64 žáků ve věku od 11 do 15 let.

Původní budova na Palackého ulici

Třídy gymnázia byly provizorně umístěny v budově Zimní hospodářské školy v Místku. V roce 1895 bylo rovněž založeno Družstvo pro vystavění Národního domu v Místku. Protože gymnázium nemělo vlastní místnosti, rozhodlo se Družstvo, že postaví budovu, která bude zpočátku sloužit i pro účely gymnázia. 11. listopadu 1896 se tedy ústav přestěhoval do předního traktu budovy Národního domu. Stavba vlastní budovy se zdržela téměř tříletým jednáním o pozemek, a tak slavnost položení základního kamene se konala až 9.dubna 1899, ale již 15.října byla budova na Palackého ulici slavnostně dokončena. Měla 9 učeben, z toho jednu odbornou fyzikální síň, kabinety, knihovnu a další místnosti potřebné pro gymnázium. Byla vybavena i parním ústředním topením. Vyučování začalo 7.12.1899

Na žádost Matice místecké a Ústřední matice školské v Praze svolilo ministerstvo kultury a vyučování ve Vídni, aby bylo místecké gymnázium postupným zařizováním vyšších tříd rozšířeno na úplné vyšší gymnázium s vyučovací řečí českou.

První zkoušky dospělosti proběhly ve šk. roce 1902/03 a přihlásilo se k nim 34 žáků. Písemné zkoušky 25-29.5.1903 se konaly z jazyka českého, matematiky, jazyka latinského, řeckého a jazyka německého.Po ústních zkouškách 23.-27.6.,k nimž bylo připuštěno 32 studentů, byli 4 uznáni za dospělé s vyznamenáním, 21 za prostě dospělého, šesti byla povolena oprava z jednoho předmětu a 1 byl reprobován za rok.

Od roku 1902 usilovala Matice místecká o postátnění gymnázia.5.9.1905 bylo rozhodnutím císaře Františka Josefa I. dáno svolení, aby ústav byl převzat do státní správy, a to od 1.září 1905 provizorně a od 1.ledna 1906 definitivně. Z českého soukromého gymnázia matičního se stalo české státní gymnázium. Protože však převzetí do státní správy bylo podmíněno tím, že Matice místecká odevzdá budovu včetně učebních pomůcek a zařízení do vlastnictví státu, a protože v té době byl na budově dluh, byla budova převzata do státní správy až o mnoho let později.

Počínaje šk. rokem 1909/10 začala na žádost občanů města a učitelského sboru postupná přeměna ústavu v osmitřídní reálné gymnázium.

Ve šk. roce 1908/09 začala na gymnáziu studovat první dívka. Školu však navštěvovala za zvláštních podmínek: O přestávce nesměla pobývat ve třídě – vstupovala do ní a odcházela zároveň s vyučujícím. Přestávky trávila v chodbičce ředitelny. Zkoušky dělala semestrálně. Poprvé se dívka zúčastnila zkoušek dospělosti ve šk. roce 1910/11.

Dne 27.7.1911 byl vydán výnos o studiu privatistek. Podle tohoto výnosu rozhodovala o připuštění privatistek ke studiu Zemská školní rada. Počet privatistek však nesměl přesáhnout 10% z celkového počtu žáků ve třídě. Ve šk. roce 1918/19 již dívky navštěvovaly školu jako veřejné žákyně. Na místeckém gymnáziu v tomto roce studovalo 37 žákyň.

Válečná léta ústav změnila. 28.11.1914 byla škola přeměněna ve vojenskou nemocnici. Vyučování bylo přerušeno a mohlo být obnoveno, až když se ředitelství podařilo získat 4 místnosti v Národním domě. 4 třídy se učily dopoledne, další 4 odpoledne. Po přemístění nemocnice do Haliče v dubnu 1915 se škola vrátila do staré budovy, ale již 17. 11. byla podruhé obsazena vojskem, a to až do počátku července 1918. Vedení školy opět muselo hledat náhradní prostory pro výuku. Učilo se v budově měšťanské školy, v Národním domě, dokonce v prázdných pokojích bytu ředitele měšťanské školy S. Ptáčka. I přes všechny potíže se vyučovalo všem, dokonce i nepovinným předmětům.

V pamětech školy se střídají zápisy o předčasných maturitách, o odvodech učitelů i žáků, o zraněních, o sbírkách na Červený kříž, o válečných půjčkách. Do roku 1918 prošlo bojištěm 1. světové války 50 žáků školy. Pět z nich se už nevrátilo.

 

Období 1. světové války

Válečná léta ústav změnila. 28.11.1914 byla škola přeměněna ve vojenskou nemocnici. Vyučování bylo přerušeno a mohlo být obnoveno, až když se ředitelství podařilo získat 4 místnosti v Národním domě. 4 třídy se učily dopoledne, další 4 odpoledne. Po přemístění nemocnice do Haliče v dubnu 1915 se škola vrátila do staré budovy, ale již 17. 11. byla podruhé obsazena vojskem, a to až do počátku července 1918. Vedení školy opět muselo hledat náhradní prostory pro výuku. Učilo se v budově měšťanské školy, v Národním domě, dokonce v prázdných pokojích bytu ředitele měšťanské školy S. Ptáčka. I přes všechny potíže se vyučovalo všem, dokonce i nepovinným předmětům.

V pamětech školy se střídají zápisy o předčasných maturitách, o odvodech učitelů i žáků, o zraněních, o sbírkách na Červený kříž, o válečných půjčkách. Do roku 1918 prošlo bojištěm 1. světové války 50 žáků školy. Pět z nich se už nevrátilo.

Gymnázium po r. 1918

Počáteční období první republiky znamenalo pro místecké gymnázium dobu nového rozmachu. Uplatnění demokratických zásad a odstranění církevního vlivu znamenalo obrat k lepšímu v životě školy. Optimisticky působil též všeobecný pocit uspokojení a jisté hrdosti z nabytí státní nezávislosti. Zvýšila se aktivita žáků, a to nejen v oblasti výuky, která se uskutečňovala podle nových učebních osnov, ale i v kulturním životě města. Jako příklad této aktivity je možno uvést vznik studentské samosprávy, zřízení školní čítárny, kterou založili a sami spravovali studenti dvou nejvyšších tříd, studentská divadelní představení, pořádaná poprvé v r. 1920. Výtěžek majálesu v r. 1921 činil více něž 10 a půl tisíce Kč a byl věnován gymnaziálnímu podpůrnému fondu.

V poválečných letech rozmachu ústavu se zvýšila i kulturní činnost některých členů profesorského sboru, a to jak v životě spolkovém, tak i veřejném. Rozmach školy v prvním poválečném desetiletí byl ovlivněn i hospodářskými a společenskými změnami kraje. Ubývá žáků v německých školách a naopak se zvažuje počet žáků ve školách českých. Provoz německého gymnázia byl pro malý počet studentů ukončen.

Ale poválečný růst gymnázia přinesl s sebou také vážný problém – nedostatek učebního prostoru. Budova nevyhovovala svému účelu již od doby, kdy byl ústav přeměněn v osmitřídní reálné gymnázium ( od šk. roku 1909/10). V roce 1935 byla budova gymnázia převedena z vlastnictví Matice místecké do vlastnictví československého státu. V roce 1935 oslavily Matice místecká a státní čsl. reálné gymnázium v Místku 40. výročí svého založení.

Více než 40letý úspěšný rozvoj místeckého gymnázia byl nepříznivě ovlivněn politickými událostmi roku 1938 a léty německé okupace.

Po mnichovském diktátu

1. září 1938 byl zahájen školní rok, který znamenal počátek pochmurné historie za německé okupace. Vyučování bylo přerušeno za mobilizace československé armády (24.-29. září) a budova byla zabrána. Po připojení části Těšínska k Polsku a Příborska a Opavska k Německu přišlo počátkem října na gymnázium 240 žáků z těchto oblastí. Situaci poněkud vylepšilo prozatímní a nouzové převedení českého reálného gymnázia z Českého Těšína do Frýdku.

Na konci šk. roku 1938/39 a během prázdnin odešlo do německých škol 14 žáků, pouze jeden z nich udával němčinu jako řeč mateřskou. Zdálo se, že škola byla zbavena německého vlivu, avšak několik jedinců, kteří měli podávat zprávy místnímu německému vedení a gestapu, ve škole zůstalo. Školní rok 1939/40 byl zahájen až 11 září, vyučovalo se v 19 třídách, z nichž 9 bylo roztroušeno po celém městě. 30. září musel odejít do nucené výslužby ředitel Antonín Graupner, správou byl pověřen prof. Jan Plocek. Brzy poté došlo ke spojení frýdeckého a místeckého gymnázia a vznikl tak obrovský ústav o 27 třídách. Protože to znamenalo posílení českých pozic v Místku, hledali místní Němci příležitost, jak gymnázium zlikvidovat. Už v listopadu 1940 byly ve škole nalezeny podvržené protiněmecké letáky a objevovaly se znovu přes mnohá opatření ze strany vedení školy. 7. října 1941 bylo gymnázium přepadeno příslušníky ostravského gestapa a místních útvarů SS a SA. Zatímní správce Jan Plocek, 29 profesorů a 3 oktaváni byli zatčeni, odvlečeni do Ostravy a později do Kounicových kolejí do Brna. Dne 16.10. byli zatčeni zbývající profesoři a všech 69 oktavánů. Přestože všechna obvinění byla nepravdivá a zatčení byli propuštěni, vyučování nebylo obnoveno a v březnu 1942 bylo místecké gymnázium úředně uzavřeno. Profesoři byli přeloženi na jiné školy po celé Moravě. Žáci mladší 14 let mohli přestoupit pouze na měšťanskou školu, starší žáci byli vyloučeni ze studia na všech vyšších školách a dáni k dispozici pracovnímu úřadu.

Gymnázium po roce 1945

Po osvobození města v prvních květnových dnech roku 1945 byly neprodleně zahájeny kroky k znovuotevření gymnázia. Prof. Plockovi, funkcionářům MNV, profesorům i studentům se podařilo v několika dnech vyklidit budovu, zabranou za války okresním úřadem, a opatřit nejnutnější inventář, a tak už 17. května mohlo být zahájeno vyučování v 5 nejvyšších třídách. 21.5. 1945 bylo místecké gymnázium otevřeno oficiálně a slavnostně; o tři dny později se začalo vyučovat ve všech 14 třídách.

Na základě výnosu ministerstva školství a osvěty o odčinění křivd studentů mohli být nejen někdejší oktaváni, ale i septimáni sextáni a kvintáni zařazeni hned do nejvyššího ročníku a po tříměsíčním vyučování obdrželi maturitní vysvědčení bez maturitní zkoušky. Proto došlo na místeckém gymnáziu k situaci v jeho historii zcela ojedinělé: Z 300 jeho žáků bylo vytvořeno 9 tříd podle ročníků, ve kterých byli studenti v době uzavření školy. Po krátké intenzivní výuce téměř všichni obdrželi maturitní vysvědčení.

Budova na Piskořově ulici

Zákon z dubna 1953 o školské soustavě ovlivnil i podobu střední školy ve Frýdku-Místku. Dosavadní čtyřleté gymnázium se sloučilo s národní a střední školou v Piskorově ulici (dnešní ulice Čs. armády) v jedenáctiletou střední školu a od roku 1954 sídlí v její budově. Ředitelem nově vzniklé jedenáctiletky, při které byla rovněž zařízena večerní škola pro pracující, byl jmenován Alfons Matěj.

Budova na Piskorově ulici byla ve velmi špatném stavu. Chybělo základní vybavení učeben, nevyhovovalo plynové a vodovodní vedení ani elektroinstalace.

Situace byla o to těžší, že místecké gymnázium bylo v té době jedinou jedenáctiletkou v okrese. I když ve školním roce 1957-58 byla zřízena samostatná JSŠ ve Frýdku, ve stejném roce byl do místecké školy přemístěn poslední ročník zrušené pedagogické školy v Novém Jičíně. V roce 1958 tedy na zdejší škole maturovaly 4 třídy denní jedenáctiletky, 1 třída studia pro pracující a 2 třídy pedagogické školy.

Až do roku 1967 využívala 7 místností školní budovy 6. ZDŠ. Jen provizorně mohly být vybudovány alespoň některé odborné učebny, jejichž potřeba vyvstala zejména po roce 1962, kdy došlo k částečné specializaci studia na směr matematicko -fyzikální a biologicko-chemický, později na směr humanitní a přírodovědný. I přes stoupající počet tříd ztroskotaly snahy jak o vybudování nové školní budovy, tak o navrácení bývalé budovy gymnázia na Palackého ulici.

Nová školská reforma z roku 1960 přeměnila dosavadní jedenáctiletku na střední všeobecně vzdělávací školu, při které byla v Místku stále škola pro pracující a dočasně také i 1 třída dvouletého kurzu vojáků z povolání pro přípravu k externí maturitní zkoušce.

V roce 1968 došlo k další podstatné změně v systému středních škol, a to k obnovení čtyřletého gymnázia. Škola od té doby nese znovu název Gymnázium Petra Bezruče, budova gymnázia zůstala na ulici Čs. armády.

V roce 1975 se stal ředitelem školy Miroslav Vojáček. Za jeho vedení byla škola od r. 1976 budována v akci ,,Z“ přístavba, uvedena do provozu v r. 1978. Škola tak získala nové učebny a šatny pro studenty, moderní tělocvičnu a hřiště. V nově zřízeném parčíku před školou byl odhalen pomník P. Bezručovi , který stával původně před okresní lidovou knihovnou.

Od začátku osmdesátých let se gymnázium začalo připravovat na přechod k nové koncepci výuky, jejímž hlavním cílem bylo zavedení technických předmětů do výuky. Základy odborné přípravy se od roku 1984 – 85 staly předmětem maturitním, nejprve volitelným k alternaci s matematikou, později dokonce třetím povinným maturitním předmětem. Aby bylo možné vyučovat tyto technické předměty, převzala škola od SZTŠ budovu dětského domova a vybudovala tam odborné učebny.

V r. 1986 se ředitelem gymnázia stal profesor Vladimír Hrnčíř.

Gymnázium po roce 1989

V přelomovém školním roce 1989/90 fungovalo gymnázium jako čtyřletá střední škola s pěti třídami v ročníku. Výuka probíhala ve stávající budově na ulici ČSA 517 a také v budově na ulici ČSA 481. Třídy gymnázia měly v předlistopadovém období v porovnání s dnešní dobou značně vysoké stavy studentů.

Model maturitní zkoušky, který platil a byl používán po dobu dalších dvaceti let, byl vytvořen a zaveden do praxe ve školním roce 1987/88. Oproti stavu z osmdesátých let došlo k několika změnám. Především se jednalo o zrušení jednotného zadávání témat písemných prací maturitních zkoušek v celé ČSSR. Témata začala být vybírána ředitelem školy z návrhů připravených předmětovými komisemi. Další změnou byla povinnost vykonat maturitní zkoušku z matematiky pouze pro studenty matematicko-fyzikálních tříd. Tento systém maturity byl ještě korigován zrušením písemné zkoušky z cizího jazyka a v této podobě existoval a fungoval od roku 1989 až do současnosti.

Školní rok 1989/90 přinesl v životě školy značné změny. Novým ředitelem gymnázia se stal pan Bohumír Kocich. Významnou změnou bylo odpolitizování školního života a výuky. Týká se to zejména organizací spjatých s totalitním režimem – ZO KSČ, organizace SSM. Dochází ke zrušení kurzů branné výchovy a výuky předmětů v rámci základů odborné přípravy (ZOP).  ZOP představovaly snahu o výrazně technickou orientaci výuky na gymnáziích v předlistopadovém socialistickém Československu. Další změnou v životě školy bylo ukončení tzv. letních brigád studentů školy – zejména v zemědělství, lesním hospodářství, „směny Národní fronty“.

Po zrušení technického zaměření jednotlivých tříd v ročníku zůstalo v první polovině 90. let matematicko-fyzikální zaměření A třídy, objevují se i humanitní E třídy. Od poloviny 90. let je již zaměření všech tříd všeobecné.

Přelomové se jeví z dnešního pohledu i první přijímací zkoušky na jaře roku 1990. Na základě rozhodnutí MŠMT bylo přijato 127 uchazečů bez přijímacích zkoušek. V poměru přijatých dívek a chlapců byla zřejmá značná převaha dívek nad chlapci.

Budova gymnázia na ulici Československé armády

První polistopadové školní roky byly i ve znamení „splacení dluhu“ vůči výuce cizích jazyků i dalších humanitních oborů, například estetické výchovy. K jazyku anglickému, německému a ruskému přibyl jazyk španělský. Charakteristickým rysem výuky cizích jazyků na škole byla přítomnost značného počtu rodilých mluvčích – zahraničních lektorů převážně z anglo-saských zemí. Do života školy záhy vstoupily mezinárodní výměnné pobyty studentů organizované vyučujícími cizích jazyků. Průkopnickou akcí v tomto směru byl výměnný pobyt vedený profesorkami H. Štundovou a S. Teichmannovou v holandském Bewerwijku v dubnu roku 1992. Následovaly studijní zájezdy do Londýna, výměnné pobyty ve spolupráci se školou v dánském Vissenbjergu a od roku 2001 také s gymnáziem v německém Brettenu.

Roku 1993 zakládá škola Nadaci Gymnázia P. Bezruče, která si kladla za cíl modernizaci a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu, rozvoj tělovýchovných aktivit a zájmových činností žáků školy.

V 90. letech navštěvovali školu zástupci českých vysokých škol v rámci své propagační činnosti mezi studenty. Procentuální podíl absolventů gymnázia přijatých ke studiu na VŠ se rok od roku zvyšoval. Zajímavých znakem té doby byl významný počet absolventů nastupujících po maturitě přímo do zaměstnání, který se však v průběhu 90 let začal výrazně snižovat.

Počínaje školním rokem 1992/93 začala přeměna místeckého gymnázia z gymnázia čtyřletého v gymnázium šestileté. K prvnímu termínu přijímacích zkoušek přišlo díky značnému zájmu o šestiletý cyklus studia 303 uchazečů, přijato mohlo být 54 žáků ve dvou třídách. Čtyřleté studium pokračovalo přijetím 80 uchazečů ve třech třídách. Postupná přeměna čtyřletého gymnázia v šestileté byla zakončena ve školním roce 1997/98 poslední maturitou čtvrtého ročníku.

Školní rok 1995-96 byl ve znamení oslav 100. výročí založení místeckého gymnázia. Součástí oslav byla slavnostní bohoslužba ve farním kostele sv. Jana a Pavla a školní akademie v Národním domě v Místku. K tomuto významnému výročí naší školy byl vydán almanach a pořízen videozáznam.

Mezi největší investiční akce 90. let ve škole patřila stavba studentského klubu, pořízení dvaceti osobních počítačů do učebny informatiky, zateplení tělocvičny a generální oprava ústředního topení. V souvislosti s dlouho odkládaným zavedením krajského územního členění českých zemí se roku 2001 stává zřizovatelem školy Moravskoslezský kraj.

Významným počinem v novodobé historii naší školy bylo realizování nástavby vstupního bloku školy v průběhu školního roku 2001/02. O její realizaci usilovalo vedení školy již od roku 1993. Uvedením přístavby do provozu skončilo využívání budovy na ulici ČSA 481. Tento objekt byl v rámci restituce vrácen bývalému majiteli. Postavením přístavby získala škola prostornou aulu, výtvarný ateliér a učebnu hudební výchovy, dvě učebny a laboratoř fyziky, kabinety matematiky a fyziky, dvě nové kmenové třídy, třetí učebnu cizích jazyků, školní knihovnu, archív a prostor bufetu se stoly, židlemi a okrasnou zelení. Naše škola tak dostala dnešní podobu.

Uvedením auly do provozu získala škola místo ke slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení studentům 6. ročníku. Připomeňme, že v 90. letech plnil tuto funkci sál Základní umělecké školy v Místku.

Mezi další velké investiční akce patřilo položené nové palubovky ve velké tělocvičně roku 2004 a oprava střechy školy roku 2005, z posledních let rekonstrukce a oprava chemické laboratoře roku 2008 a rekonstrukce učeben IVT roku 2010.

Ke každému školnímu roku patřila účast studentů v řadě vědomostních a sportovních soutěžích. Studenti Gymnázia P. Bezruče dosáhli významných úspěchů v celostátních kolech a na mezinárodních přehlídkách. I když zde není možno vyjmenovat všechny, připomeňme z devadesátých let R. Foltýnovou a P. Kubalu v reprezentaci ČSFR v odbíjené. L. Meca výborně reprezentoval školu na chemické olympiádě a zúčastnil se mezinárodních kol pořádaných v Itálii, Číně a Norsku. Mezi další úspěšné studenty patřil v tomto období F. Konvička v programování a O. Vencálek v zeměpisných soutěžích. Řadu úspěchů získala škola ve sportovní gymnastice a v šachu.

V prvním desetiletí nového tisíciletí výborně reprezentoval školu V. Cviček v informatice a fyzikální olympiádě, kde postoupil do mezinárodního kola na indonéském ostrově Bali. V. Cviček spolu s M. Andělem a P. Kacířem reprezentovali naše gymnázium na celostátní úrovni v zeměpisných soutěžích. Skvělých výsledků dosáhl ve fyzikální olympiádě P. Motloch, účastník mezinárodního kola v íránském městě Isfahánu. Na celostátní úrovni reprezentovali školu R. Bužek v latině, S. Bruncko a P. Vnenk v zeměpisné olympiádě, V. Slovák v ruském jazyce. Stejně jako v devadesátých letech byli na sportovním poli velmi úspěšní gymnasté a šachisté.

K počátkům estetické výchovy na gymnáziu

Estetický výchova – hudební i výtvarná se vrátila na gymnázium po mnoha letech v roce 1990. Stalo se tak mimo jiné v důsledku celospolečenských změn. Po letech předchozích pokusů o zavedení odborností pro studenty gymnázia (strojírenství, zemědělství, apod.) se gymnázium vrátilo ke klasičtějšímu modelu a tyto „odborné“ předměty nahradila mj. estetická výchova.

Jelikož po dlouhá léta byla výtvarná výchova opomíjena, bylo třeba ji doslova oživit. V prvním roce jí byla vyčleněna poměrně nevlídná místnost, jedna z učeben v horním traktu budovy. Postupnými, drobnými krůčky se dařilo vybavit třídu základními výtvarnými nástroji, za přispění školního fondu byl pořízen tiskařský lis, základní vybavení pro grafiku, později malá keramická pec. Vlídnější tvář výuka získala přesunem do bývalé sborovny (dnes učebna V3).

Výtvarná sekce gymnázia se podílela na přípravě oslav 100. výročí školy instalací mnoho vzácných fotografií a dokumentů, jež se podařilo za cenného přispění pana ředitele Kocicha, starších kolegů i veřejnosti shromáždit. Díky myšlence uspořádat výstavu dokumentů k vývoji školy vyvstala potřeba vyrobit výstavní panely. Ty v pozměněné podobě dodnes umožňují prezentovat výtvarná dílka studentů. Výsledkem práce výtvarné sekce bylo i grafické řešení a výtvarná podoba almanachu vydaného ke stému výročí školy.

Dnes má estetická výchova výborné zázemí v nové přístavbě školy. Výtvarný ateliér a učebna hudební výchovy, kterými se škola může pyšnit, jsou výbornou základnou pro předměty, ve kterých studenti mohou získávat kvalitní výbavu do života v oblasti estetického vnímání.

Gymnázium Petra Bezruče v prvním desetiletí nového tisíciletí

Gymnázium Petra Bezruče vstoupilo do nového tisíciletí jako šestiletá státní škola o 18 třídách s celkovým počtem 532 žáků. Po zavedení soustavy 14 krajů se stal zřizovatelem školy Moravskoslezský kraj, vlastníkem školní budovy zůstalo město Frýdek-Místek. Ředitelem školy byl pan Bohumír Kocich, jeho zástupci paní PhDr. Jiřina Bednaříková a pan Přemysl Polčák, hospodářské oddělení školy vedl RNDr. Pavel Malčík. Profesorský sbor školy čítal 44 členů. Škola představovala všeobecný typ gymnázia s výukou tří cizích jazyků – angličtiny, němčiny a španělštiny, s možností výuky ruského jazyka a latiny jako nepovinných předmětů.

Ve školním roce 2001-2002 počala tradice výměnných pobytů s německými studenty z Gymnázia Edith Stein z Brettenu. Mezi tradiční zavedené akce v průběhu školních roků patřily zájezdy studentů do Londýna, lyžařské kurzy v italských Alpách a v Beskydech, turistické kurzy v Pieninách na Slovensku, školním plesy v Národním domě v Místku, exkurze maturitního ročníku do Vídně, návštěvy divadelních představení a příležitostné výstavy prací studentů na různých místech našeho města i v jeho okolí.

Nová podoba školy

Ve školním roce 2001-2002 byla realizována stavba, která znamenala zásadní proměnu vzhledu i fungování školy. Školní budova byla rozšířena o nadstavbu vstupního bloku. Škola tím získala řadu nových učeben – dvě oborové učebny fyziky, tři kabinety matematiky a fyziky, laboratoř fyziky, prostornou aulu, výtvarný ateliér, učebnu hudební výchovy, třetí učebnu cizích jazyků, prostory knihovny, dvě kmenové třídy a prostor školního bufetu se stoly, židlemi a krásnou zelení. Náklady na stavbu činily 21,6 miliónů Kč.

Gymnázium opustilo využívané prostory v budově ČSA 481, které mnozí absolventi a vyučující pamatují jako „novou budovu“. Tento objekt byl v rámci restituce navrácen bývalému majiteli.

Obálka ročenky 2001/2002

Řada studentů reprezentovala výborně naši školu na okresní, krajské, republikové a dokonce i mezinárodní úrovni. V školním roce 2001-2002 to byl Václav Cviček (5.A) v matematice-programování a ve fyzikální olympiádě, kde po 2. místu v celostátním kole reprezentoval ČR v mezinárodním kole na Bali v Indonésii. V. Cviček (6.A) a P. Motloch (2.A) výrazně uspěli i v následujícím školním roce 2002-2003 v celostátním kole matematické olympiády a v programování.

Od školního roku 2003-2004 přibyla do výuky cizích jazyků ruština. Nepříjemnou záležitostí školního roku byla havárie na sociálním zařízení, po které následovala rekonstrukce financovaná zřizovatelem ve výši 604 000 Kč. V areálu školy dochází ke zřízení hřiště pro plážový volejbal, atletického běžeckého oválu a sektoru pro skok daleký. V soutěžích výrazně uspěli na celostátní úrovni studenti P. Motloch (3.A) v programování a fyzikální olympiádě, L. Lička a M. Štěpánek (2.B) v soutěži Eurorebus a R. Bužek (6.A) v latinském jazyce.

Havárie na venkovní kanalizaci v dubnu roku 2004 způsobila zničení palubovky školní tělocvičny. Po odstranění havárie byla položena nová palubovka a od září školního roku 2004-2005 byla velká tělocvična opět v provozu. V soutěžích výborně reprezentovali školu na celostátní úrovni studenti S. Bruncko (5.B) v zeměpisné olympiádě v Kadani, P. Motloch (4.A) v mezinárodním kole fyzikální olympiády ve španělské Salamance.

Ve školním roce 2005-2006 proběhla ve škole další veliká investiční akce v podobě rekonstrukce střechy s nákladem 3,064 miliónů Kč. Škola mění svůj název do dnešní podoby: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Při škole byla zřízena školská rada, které předsedala paní Šárka Vojkovská. V březnu roku 2006 proběhly ve škole ověřovací testy společné a profilové části maturitní zkoušky. Na předchozí výborné výsledky navázal student Pavel Motloch (5.A) účastí v celostátním kole soutěže v programování a ve fyzikální olympiádě, kde vybojoval 4. místem účast v mezinárodním kole soutěže v Singapuru. Do národního kola olympiády v latinském jazyce postoupil Lukáš Lička (4.B).

Obálka ročenky 2005/2006

V průběhu školních roků 2001-2002 až 2005-2006 zaznamenala ve sportovních soutěžích velké úspěchy družstva sportovních gymnastů a šachistů. Jejich výborné výsledky korunované postupy do republikových finále přicházely každým rokem. Mezi naše nejlepší reprezentanty patřili ve sportovní gymnastice: L. Farkaš, P. Guňka, L. Kacíř, D. Kutálek, J. Rys, P. Svoboda, L. Haluska, J. Michálek, V. Novák. D. Drobný, L. Vrubel, D. Socha, J. Škuta, M. Juříček, M. Drobný. Nejlepšími šachisty byli: Z. Holeksa, T. Holušová, L. Kačmařík, P. Plasgura, I. Mičulka, J. Mück, P. Slovák, A. Václavík, M. Dvořáčková, V. Rojíček, V. Říman, T. Pecha, Fr. Šikula, V. Pravec a M. Konštacký. Mnozí z mladších studentů se prosadili i v dalším období.

Na podzim školního roku 2006-2007 proběhl podruhé výměnný pobyt studentů naší školy se střední školou v nizozemském Bevervijku. Několik let probíhaly na škole dva výměnné pobyty. Gymnázium obdrželo dotaci na informační technologie ve výši 356 tisíc Kč. Škola se zapojuje do projektu „Partnerství ve vzdělávání“, který přinesl spolupráci mezi naší školou a Masarykovou univerzitou v Brně. Na MU odcházela studovat až třetina našich absolventů. Garantem projektu na škole byla RNDr. Olga Onderková. V tomto školním roce se poprvé konal oborový den, kdy jednotlivé předmětové komise uspořádaly na závěr školního roku pro studenty zajímavé akce v podobě exkurzí a přednášek. Od té doby se oborové dny na Gymnáziu Petra Bezruče konají již pravidelně. Senzačního úspěchu dosáhl v mezinárodním kole fyzikální olympiády Pavel Motloch (6.A), který v íránském Isfahánu získal zlatou medaili. V národním kole olympiády v latinském jazyce získal L. Lička (5.B) 5. místo.

Obálka ročenky 2006/2007

Ve školním roce 2007-2008 dosáhli největších úspěchů v celostátních kolech L. Plucnar (5.B) v programování, Petr Motloch (5.B) postoupil do mezinárodního kola chemické olympiády v Budapešti a P. Vnenk (6.A) do celostátního kola zeměpisné olympiády v Plzni.

Předsedou školské rady se ve školním roce 2008-2009 stává Bronislav Šmiřák. Školní rok přinesl i jednu novinku, která se stala tradicí a je držena do dnešních dnů. Nejúspěšnější studenti školy byli v červnu pozváni stejně jako jejich rodiče do školního klubu k ocenění na „Čaj o páté“.

Na mety nejvyšší dosáhli naši studenti nejen v přírodovědných oborech. A. Zmudová (1.C) získala 1. místo v celostátní soutěži „Welcome to Australia“, V. Slovák obsadil 3. místo v celostátním kole olympiády z ruského jazyka. M. Vaněk (2.C) přivezl 6. místo ze soutěže Eurorebus a postoupil do celostátního kola dějepisné olympiády, M. Jurok (1.A) se taktéž zúčastnil republikového finále soutěže zeměpisné Eurorebus. Z přírodovědných oborů bylo nejvýraznějším úspěchem 7. místo Petra Motlocha na celostátní úrovni, které přineslo i postup do mezinárodního kola. V celostátním kole soutěžil i L. Plucnar (6.B) v programování.

Školní rok 2009-2010 přinesl změny ve vedení školy. V březnu roku 2010 ukončil své působení ve funkci ředitele pan Bohumír Kocich, který vedl gymnázium v letech 1990-2010, tedy plných 20 let. Novou ředitelkou školy byla Moravskoslezským krajem s platností od 5. 4. 2010 jmenována RNDr. Olga Onderková. Funkci výchovného poradce převzala od téhož data Mgr. Renáta Lasotová. Od září roku 2009 vykonával funkci zástupce ředitele Mgr. Michal Veselka.

Obal ročenky 2009/2010

Na gymnáziu se vyučuje nově podle vytvořeného školního vzdělávacího programu, a to od prvního a třetího ročníku. Počínaje prvním ročníkem začala výuka druhého cizího jazyka a změnily se i týdenní hodinové dotace u předmětů – český jazyk, základy společenských věd, informatika a výpočetní technika, matematika. Škola se zapojila do projektu ICT v gymnaziálním vzdělávání a získala interaktivní tabuli a software pro přípravu výukových materiálů.

V celostátních kolech reprezentovali školu studenti – J. Biolek (5.A) v matematické olympiádě, M. Jurok (2.A) a M. Vaněk (3.C) v zeměpisné soutěži Eurorebus. L. Wojnarová (2.C) získala 4. místo v olympiádě z anglického jazyka a V. Slovák (6.C) 2. místo v olympiádě z ruského jazyka.

Naše škola po roce 2010

Ve školním roce 2010-2011 oslavilo Gymnázium Petra Bezruče 115. výročí svého trvání. Připomenutí této události proběhlo projektovým dnem napříč všemi obory. V místeckém Librexu byla instalována výstava prací studentů pod názvem Retrospektiva. V únoru se poprvé škola otevřela široké veřejnosti a všem budoucím zájemcům o studium a prezentovala se v rámci dne otevřených dveří. V dubnu došlo k instalaci nové busty Petra Bezruče před školní budovou.

Vyučování probíhalo podle školního vzdělávacího programu, vyjma posledních dvou ročníků, kde dobíhaly starší výukové plány. Od září nastoupil do funkce zástupce ředitelky školy Mgr. Michal Saforek. Po říjnové maturitní generálce maturovali studenti poprvé novým způsobem v podobě státní-spo

lečné a školní-profilové části maturitní zkoušky. Na jaře se gymnázium ústy pana ředitele Kocicha rozloučilo se zesnulým dlouholetým profesorem a ředitelem školy panem Miroslavem Vojáčkem.

Sdružení rodičů a přátel školy za předsednictví Ing. Petra Kolčáře pomohlo realizovat zavedení elektronického stravovacího systému do školní jídelny, kamerového systému do šaten školy a předávání slavnostní šerpy maturantům na plese gymnázia v Národním domě v Místku.

V celostátním kole reprezentovali školu ve fyzikální a matematické olympiádě J. Biolek (6.A), v zeměpisné olympiádě v Plzni Matěj Vaněk (4.C), v zeměpisné soutěži Eurorebus M. Vaněk, A. Štěrba a T. Weissmanová (4.C), v olympiádě z anglického jazyka Barbora Kološová (3. místo).

Obálka ročenky 2010/2011

V průběhu školních roků 2006-2007 až 2011-12 přiváželi významné úspěchy a medaile naši sportovci – družstva a jednotlivci. Největších úspěchů dosahovali šachisté a sportovní gymnasté. Mnozí studenti se výborně umísťovali i několik roků za sebou po celou dobu svého studia na gymnáziu. Byli to především – ve sportovní gymnastice a ve šplhu – L. Haluska, J. Michálek, M. Drobný, J. Adamus, J. Škuta, L. Vrubel, O. Pavelka, M. Turek, T. Trávníček, V. Belavá, V. Sačko, E. Dvorská, I. Foltýnová, M. Kedroňová, T. Cholevík, E. Burianová, A. Kutálek, P. Svoboda, J. Klečka, L. Holona. Třetí místo přivezly z republikového finále florbalistky. Z šachistů se na republikové úrovni prosadili: T. Pecha, A. Nytrová, V. Pravec, P. Slovák, A. Václavík, V. Rojíček, K. Cholevová, M. Konštacký, V. Rabatin.

Ve školním roce 2011-12 byl podruhé realizován zájezd studentů školy do Katalánska. V předvánočním čase se setkali naši absolventi se studenty maturitního ročníku. Ve volbách byla zvolena nová školská rada, jejímž předsedou se stal pan Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. Na post vedoucí hospodářského úseku školy nastoupila paní Bc. Věra Janecká. Ve škole byl realizován projekt „strukturovaná kabeláž“, ve spolupráci se SRPŠ a za přispění zřizovatele započala obnova nábytku – lavic a židlí ve třetině tříd školy. Gymnáziu se podařilo získat grant od Nadace ČEZ pro projekt – Modernizace učebních pomůcek ke zvyšování fyzikální gramotnosti. Pro tento účel škola obdržela od Nadace ČEZ částku 197 550,- Kč – „Oranžová učebna“. Za finančního přispění sponzora a Sdružení rodičů proběhla rekonstrukce auly. Škola tak získala přednáškový sál a důstojný prostor na slavnostní příležitosti. Během prázdnin probíhala rekonstrukce zázemí tělesné výchovy, kterou hradilo v celkové výši 3,42 mil. Kč Město Frýdek-Místek a výměna podlahové krytiny po havárii ve výši 650 tis. Kč. I tomto školním roce zaznamenali studenti gymnázia veliké úspěchy ve krajských a celostátních kolech předmětových soutěží. Jakub Tvrdý (2.A) obsadil 2. místo v celostátním kole matematické soutěže Klokan – Kadet. V chemické olympiádě výrazně uspěl v několika kategoriích krajských kol Ondřej Groborz (2.B). Matěj Vaněk (5.C) obsadil 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády a 1. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus. Spolu s Terezou Weissmannovou a Albertem Štěrbou (5.C) skončili na 10. místě v republice v soutěži družstev v téže soutěži. Barbora Genserová (2.B) skončila na 2. místě v celostátním kole olympiády z českého jazyka v Telči. Barbora Kološová (3.B) dosáhla na post nejvyšší v celostátním kole olympiády z anglického jazyka v Praze. Rovněž z Prahy přivezla studentka Andrea Zmudová (4.C) 2. místo v celostátním kole olympiády ze španělského jazyka.

Obálka ročenka 2011/2012

Ve sportovních soutěžích přivezli stříbrnou medaili sportovní gymnasté ve složení – Lukáš Odstrčil (5.B), Jan Kolařík (3.A), Lukáš Kotrbatý (3.B) a Lukáš Hudec (5.A). Čtvrtí v republice skončili šachisté – Jakub Rabatin (5.C), Tomáš Pavelek (2.B), Tomáš Chromík (2.C) a Tomáš Boráň (5.A). 6. místo v republikovém finále ve šplhu na laně obsadilo družstvo ve složení – Matěj Kvapil (6.B), Jan Klečka (6.B), Lukáš Hudec (5.A) a Jan Hájek (4.A). V období uplynulých 11 školních roků se na vysoké školy dostávalo pravidelně přes 95 % absolventů školy. I přes celorepublikový vyšší zájem maturantů o humanitní obory si škola udržela významný podíl studentů, kteří nastoupili ke studiu na vysokých školách technického směru. Nejvíce absolventů gymnázia odchází studovat na vysoké školy v Brně, zejména na Masarykovu univerzitu a Vysoké učení technické.

Ve školním roce 2012-2013 studovalo na Gymnáziu Petra Bezruče 532 žáků v 18 třídách. Profesorský sbor čítal 42 učitelů. Školní rok začal novinkou pro naše nové studenty – adaptačním kurzem v Pusté Polomi. Tradiční akci představoval výměnný pobyt s německými studenty z Brettenu. Škola se prezentovala veřejnosti na lednovém Dni otevřených dveří a na školním plese v Národním domě, kde byla maturantům předána slavnostní šerpa. Vstupní areál školy zaznamenal změnu v podobě nově vysázených dřevin.

OObálka ročenka 2012/2013

Počet přijímaných žáků byl z rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje snížen na 60 žáků šestiletého oboru. Škola v tomto školním roce poprvé organizovala pro budoucí uchazeče přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka.

Gymnázium bylo také zapojeno do projektů. Jedním z nich byl projekt Modernizace výuky v rámci Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost. Jeho výstupem se stala sada digitálních učebních materiálů. Učitelé dějepisu se stali účastníky projektu Inovace výuky československých a českých dějin na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nadále pokračovala spolupráce naší školy s Masarykovou univerzitou v Brně v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání.

U státní části maturitní zkoušky si zvolilo 44 studentů zkoušku z cizího jazyka a 46 zkoušku z matematiky. V profilové části zkoušky si vybralo nejvíce studentů anglický jazyk (46), základy společenských věd (32), chemii (18), zeměpis (17), biologii a fyziku (16).

Školní rok byl úspěšným i v oblasti předmětových soutěží. Jako nejlepší studenti školy byli oceněni: A. Kačmaříková (2.C) – 1. místo v ústředním kole Konverzace ve španělském jazyce, Anna Korytářová (1.A) – řada úspěšných umístění v přírodovědných soutěžích, Cyril Novotný (1.A) – 5. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus a 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády, Ondřej Groborz (3.B) – 2. místo v krajském kole SOČ v oboru chemie, 2. místo v krajském kole Chemické olympiády, Tomáš Velecký (4.C) – 4. místo v krajském kole Fyzikální olympiády, Jana Krejčová (6.B) – 4. místo v krajském kole Biologické olympiády, Matěj Vaněk (6.C) – 5. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády a postup do mezinárodního kola ZO (iGEO) v Japonsku, Jakub Tvrdý (3.A) – Matematický klokan, Soňa Lisníková – úspěchy v přírodovědných soutěžích a sportu, Jakub Kuboš (3.B) – Logická olympiáda a Matematický klokan, Natálie Kaňáková – Bobřík informatiky a šachy, Tomáš Bureček (6.A) – 1. – 3. místo v Moravskoslezském matematickém šampionátu, Dobroslava Čepcová a Ondřej Vaněk (4.B) – ruský jazyk.

Za postup do celostátního finále byli oceněni: Lukáš Vaclík (6.C), Lubomír Hudec (6.A), Jan Hájek (6.A) a Marek Jonák (6.A) – 8. místo ve šplhu, Lukáš Odstrčil (6.B), Lubomír Hudec (6.A), Josef Dostál (5.A) a Jakub Kolařík (5.B) – 3. místo ve sportovní gymnastice, Kateřina Krtková (2.A), Soňa Lísníková (2.A), Tereza Uherková (1.A), Michela Matlochová (1.A) a Dominika Kraussová (1.A) – 5. místo v přespolním běhu, Matěj Vaněk, Albert Štěrba a Anna Urbanová (6.C) – 1. místo v soutěži Eurorebus.

Do školního roku 2013-2014 vstoupila škola se 493 žáky v 17 třídách a profesorským sborem s počtem 42 členů.

Obálka ročenka 2013/2014

Školní rok 2013-2014 byl velmi bohatý ve všech oblastech školního života. V době letních prázdnin reprezentoval ČR náš absolvent Matěj Vaněk na mezinárodní zeměpisné olympiádě v Japonsku. Dvě nové třídy prvního ročníku absolvovaly adaptační kurz v Trojanovicích. Velmi zdařilý byl poznávací zájezd studentů 2. a 3. ročníku do Berlína, Postupimi a Drážďan, zájezd do dalekého Katalánska, pro zájemce z řad studentů jsme uspořádali cestu do vídeňské Albertiny. Školní sbor gymnázia VIT úspěšně vystoupil na místeckém náměstí s Pavlem Býmou a Janou Kopidolovou, proběhla exkurze 5. ročníku do Osvětimi a Březinky.

Smutnou událostí pro celou školu bylo úmrtí našeho dlouholetého kolegy Miroslava Vaclíka.

Pro školu zcela zásadní událost přišla v jarních měsících roku 2014. Po několikaletém jednání vedeném ředitelkou školy RNDr. Olgou Onderkovou – 24. dubna rozhodlo zastupitelstvo kraje o nabytí budovy školy, školní výdejny obědů a přilehlých pozemků do vlastnictví kraje s platností od 27. 5. 2014.

V interiéru školní budovy začala postupná obměna školního nábytku ve třídách – byly zakoupeny nové barevné lavice, židle a učitelské katedry. Celá akce byla financována z navýšených finančních prostředků od zřizovatele a z finančního daru Sdružení rodičů a přátel školy. Rekonstrukci doznala i učebna německého jazyka, která byla na podzim roku 2014 dovybavena ICT technikou. Do chodeb školy přibyly nové lavičky, na schodištích našly své místo nové výstavní panely, díky sponzorskému daru získala škola 17 tabletů určených pro podporu výuky chemie. Veřejnosti a zájemcům o studium se škola prezentovala na únorovém Dni otevřených dveří.

I přes nižší počet přijímaných studentů zůstává zájem o studium na škole vysoký. Přihlášku ke studiu podalo ve školním roce 2013-2014 151 uchazečů. Ve státní části maturitní zkoušky si 45 studentů zvolilo cizí jazyk a 40 matematiku. V profilové části zkoušky maturovalo nejvíce studentů z anglického jazyka (36), biologie (28), základů společenských věd (25) a chemie (24).

Nejvíce absolventů naší školy odešlo studovat vysoké školy v Brně – zejména Masarykovu univerzitu a Vysoké učení technické (35 studentů).

Nejlepšími studenty školního roku se stali: Anna Korytářová (2.A) – Logická olympiáda (24. místo v republice, 1. místo ve krajském kole Chemické olympiády, výborná umístění v dalších přírodovědných soutěžích), Ondřej Groborz (4.B) – 1. místo v krajském kole Chemické olympiády, 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády, Andrea Zmudová (6.C) – 1. místo v celostátním kole Konverzace ve španělském jazyce, Tomáš Velecký (5.C) – 1. místo ve Fyzikální lize, úspěchy v matematických soutěžích, Natálie Kaňoková (2.B) – Bobřík informatiky, Logická olympiáda a šachy, Petr Lisník (1.A) – Bobřík informatiky, Cyril Novotný (2.A) – 7. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády a 2. místo v krajském kole soutěže Eurorebus, Jan Belardi (6.B) – 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády, Matin Alex Nalepa (1.B) – 3. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus, Vojtěch Bartek (1.B) – 1. místo v celostátní soutěži Mladý zahrádkář. Lucie Genserová (6.A) – soutěž Eurorebus.

Za úspěch v týmových soutěžích byli oceněni: Dobroslava Čepcová, Ondřej Vaněk, Vendula Nováková, Kristýna Čepelová, Kryštof Petr, Sandra Guňková, Denisa Šlachtová a Klára Kohutová (všichni 5.B) – celostátní přehlídka Ars Poetica, Konverzační soutěž v ruském jazyce, Lukáš Kotrbatý (5.B), Jakub Novák (5.B), Josef Dostál (5.A), Jakub Kolařík (5.A) – 2. místo v republikovém finále soutěže ve sportovní gymnastice, Cyril Novotný, Jana Pajurková a Anežka Seberová (2.A) – 5. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus.

 
Školní rok 2014 – 2015

Do školního roku 2014 – 2015 vstoupila škola se 462 žáky v 16 třídách a 41 členným učitelským sborem. První a druhý ročník měl po dvou třídách v ročníku, ostatní ročníky po třech třídách.

Ve školním roce zdařile proběhly všechny školní akce jako v roce minulém (adaptační pobyt, exkurze, kurzy, výměnný pobyt). Student Martin Alex Nalepa (2. B) se zúčastnil E. ON Expedice Eurorebus; studenti školy soutěžili v Televizní soutěži U6.

Obálka ročenka 2014/2015

O letních prázdninách zažily školní šatny barevnou renovaci, učebna NJ s kabinetem pak výměnu podlahové krytiny. Kabinety a třídy přístavby byly vymalovány. Od podzimu roku 2014 byly uvedeny do provozu jazykové učebny J2 – německý jazyk a J3 španělský a ruský jazyk. Obě učebny byly vybaveny nábytkem a audiovizuální technikou.

V průběhu školního roku se škola připravovala na oslavy 120 let svého trvání a zároveň se připravovalo vydání almanachu.

Zcela zásadní význam pro školu měla dohoda se zřizovatelem o opětovném otevření tří tříd 1. ročníku v následujícím školním roce 2015 – 2016. Zájem o studium na škole zůstává vysoký a v přijímacím řízení bylo podáno 169 přihlášek ke studiu.

Ve státní části maturitní zkoušky si zvolilo 45 maturantů cizí jazyk a 36 maturantů matematiku. V profilové ústní části maturovalo nejvíce studentů ze základů společenských věd (33), anglického jazyka (30) a biologie (16). V souhrnném hodnocení jarního termínu maturitní zkoušky 79 studentů prospělo a 2 studenti neprospěli.

Nejvíce absolventů gymnázia ve školním roce 2014 – 2015 odešlo studovat na Univerzitu Palackého do Olomouce (15) a z pohledu sídla vysokých škol do Brna (24).

Studenti školy dosáhli v průběhu školního roku řady významných úspěchů v nejrůznějších předmětových soutěžích. Tým studentů O. Groborze (K. Čepelová, M. Beseda) ze třídy 5. B obsadil 8. místo na republikové přehlídce prací SOČ. Jakub Tvrdý (5. A) se umístil na 9. místě v celostátním kole Mezinárodní matematické soutěže Klokan. Mezi další úspěchy patří 10. místo Adama Vavrečky (1. A) v celostátním kole Astronomické olympiády, 8. místo Ondřeje Groborze v celostátním kole Chemické olympiády, 1. místo Barbory Mamulové (2. B) v krajském kole Biologické olympiády, výborná umístění Vojtěcha Bartka na celostátní úrovni v zahrádkářské a floristické soutěži, 4. místo na mistrovství republiky v šachu pro tým ve složení J. Chlebek (1. A), O. Havelka (1. B), M. Kuchař a R. Berezjuk (2. A), 6. místo Michala Stolaře (1. A) celostátním kole Zeměpisné olympiády, 1. místo v kategorii škol v zeměpisné soutěži Eurorebus a rovněž první místo v téže soutěži pro tým 1. A (M. Stolař, A. Vavrečka, A. Flaks), 8. místo v celostátním kole Olympiády v českém jazyce Barbory Genserové (5. B), 4. místo v celostátním kole v Konverzaci ve španělském jazyce Anny Kačmaříkové (4. C).

Mimořádné ocenění poroty na celostátní přehlídce Ars Poetiky – Puškinově památníku získali studenti 5. B – Ondřej Vaněk, Dobroslava Čepcová, Dominika Kotásková, Marie Mazáková a Kristýna Sošková (4. B). V ekonomicko-manažerské olympiádě obsadil Marek Beseda ze třídy 5. B 1. – 2. místo v celostátním kole. Na poli tělesné výchovy a sportu postoupili do republikového finále gymnasté (i ve šplhu). 4. místo získal tým ve složení J. Dostál, L. Kotrbatý, J. Novák, J. Kolařík v kategorii starších žáků. V kategorii mladších žáků skončili na 4. místě O. Kačmařík, C. Svačinka a M. A. Nalepa. Družstvo gymnastek ve složení A. Štěpánková, B. Kotásková a P. Stachová dosáhlo na 5. místo v republice a na stejné pozici se umístilo družstvo děvčat ve šplhu na tyči – B. Kotásková, P. Stachová, M. Olšáková a H. Závodná.

Školní rok 2015 – 2016

Do školního roku 2015 – 2016 vstoupilo místecké gymnázium se 468 žáky v 16 třídách. Druhý a třetí ročník měl po dvou třídách, ostatní ročníky po třech. Profesorský sbor školy čítal 38 učitelů.

Největší událostí školního života byly oslavy 120 let založení školy. Program oslav započal 29. září výstavou na frýdeckém zámku. Ústředním bodem oslav bylo divadelní představení školního sboru a koncert VIT GPB pro rodiče a veřejnost v Nové scéně Vlast v Místku. Pásmo doprovodných akcí bylo zakončeno přednáškou o poválečné historii gymnázia – Místecké gymnázium v proudu dějin II., která proběhla v Městské knihovně. Průběh oslav lze hodnotit jako velmi zdařilý. Škola vydala almanach obsahující jména absolventů, historii školy a vzpomínky doplněné bohatou fotografickou přílohou.

Obálka almanach ke 120 letům gymnázia

Ostatní školní akce proběhly standardním způsobem. Nechyběl zájezd do Katalánska a Jubilejní ples gymnázia, který se opět vrátil do Národního domu v Místku. V říjnu 2015 byl škole předán putovní pohár 20. ročníku zeměpisné soutěže Eurorebus. Student Ondřej Groborz (6. B) se stal laureátem kategorie Futura v soutěži České hlavičky a též oceněn jako úspěšný student Moravskoslezským krajem.

Doba letních prázdnin přinesla intenzívní stavební práce na školní budově, která prodělala výměnu oken financovanou z rozpočtu zřizovatele. Stavební práce byly dokončeny 24. srpna 2015. Nově zrekonstruovány byly laboratoř a učebna biologie, došlo k jejich dovybavení technikou a nábytkem. Modernizací rovněž prošla počítačová učebna V3 a poslední dvě kmenové třídy dostaly nový žákovský nábytek. Rekonstruovány byly i dva kabinety, a to zeměpisu a biologie. Od září bylo uvedeno do provozu studijní oddělení, studovna a knihovna.

V přijímacím řízení pro školní rok 2016 – 2017 bylo podáno 159 přihlášek ke studiu s tím, že škola otevře tři třídy prvního ročníku. Maturitní zkoušku skládalo ve školním roce 89 studentů – ve společné částí si cizí jazyk zvolilo 53 studentů, matematiku 32. V části profilové – školní maturovalo nejvíce studentů ze ZSV (30) a biologie (21). V souhrnném výsledku 80 studentů u maturitní zkoušky prospělo a 4 studenti neprospěli.

Nejvíce naších absolventů nastoupilo v září 2015 na VUT v Brně (13) a Masarykovu univerzitu (12). Z pohledu sídla VŠ odešlo nejvíce absolventů studovat do Brna (32).

Obálka ročenka 2015/2016Nejúspěšnější studenti školy byli tradičně oceněni na závěr školního roku na akci „Čaj o páté“. Jednalo se o následující jednotlivce a školní týmy:
A. Vavrečka (2. A) za 1. místo v krajském kole a 4. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, O. Groborz (6. B) za 1. místo v krajském kole Chemické olympiády, B. Mamulová (3. B) za 2. místo v krajském kole Biologické olympiády, tým šachistů – D. Kula, N. Kaňáková, T. Chromík, M. Kuchař za 1. místo v krajském kole v přeboru škol v šachu, C. Novotný (4. A) za 9. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády a účast na Mezinárodní olympiádě věd o Zemi (IESO) v Japonsku – dvě bronzové medaile.

Škola zvítězila v celostátní kole v soutěži Eurorebus v kategorii škol, v kategorii školních tříd téže soutěže zvítězil tým třídy 2. A – A. Vavrečka, M. Stolař a L. Polášek. A. Vavrečka k tomu přidal ještě první místo v kategorii jednotlivců.

Za 2. místo v soutěži Bohatství Země (MU Brno) byl oceněn tým ve složení O. Horina, M. Diasová, S. Lisníková (všichni 5. A), J. Kuboš (5. B) a C. Novotný (4. A); K. Kurilová (2. A) za účast celostátním kole Olympiády v českém jazyce, K. Goluchová (4. C) za 10. místo v celostátním kole Soutěže v anglické konverzaci, A. Kačmaříková (5. C) za 2. místo v krajském kole Soutěže ve španělské konverzaci, K. Sošková (5. B) za 1. místo v soutěži Ars Poetica – Puškinův památník.

Na poli sportu a tělesné výchovy byl oceněn tým studentů za 4. místo v republikovém finále ve sportovní gymnastice, za 6. místo v republikovém finále ve šplhu (tým dívek). Jmenovitě se ocenění týkalo těchto studentů: J. Zátopková (1. A), M. Ptáčníková (1. B), M. Kaňoková (1. B), G. Zuzaňáková (1. B), T. Jeništová (2. B), E. Míčková (3. A), V. Škrlíková (3. A), K. Heryánová (3. A), D. Fišer (3. A), M. Pokluda (3. A), M. Stavrovský (3. A), L. Pindur (3. A), D. Řeha (3. B), F. Indrst (3. B), V. Žurovec (3. B), M. Kolářová (3. B), B. Kotásková (4. A), M. Olšáková (4. A), P. Stachová (4. B), M. Jenčo (4. C), M. Diasová (5. A), J. Pokludová (4. A), K. Krtková (5. A), S. Lisníková (5. B), gymnasté V. Havránek (5. A), M. Měchura (5. A).

 
Školní rok 2016 – 2017

Do nového školního roku vstoupila škola s 474 žáky v 16 třídách. Třetí a čtvrtý ročník školy měl po dvou třídách, ostatní po třech. Učitelský sbor školy čítal 39 pedagogů.

Školní rok přinesl opět zlepšení technického stavu školy a jejího vybavení. V době letních prázdnin probíhaly uvnitř budovy práce na celkové rekonstrukci elektroinstalace ve staré budově a v 1. a 2. NP přístavby. Ve všech rekonstruovaných prostorách byly sníženy stropy a do nich osazeno nové osvětlení. Dílo bylo předáno 26. srpna 2016. Dále byly vyměněny dvoje vchodové dveře staré budovy (materiál – dub), opraveny sádrokartonové příčky v prostoru ředitelny a kabinetů včetně podlah a výmalby.

Ve výčtu školních akcí byl mimo jiné i zájezd do Londýna a výměnný pobyt studentů s ESG v německém Brettenu. Student C. Novotný (5. A) získal v mezinárodním kole Zeměpisné olympiády (IESO) v japonském Kjótu dvě bronzové medaile. Následně se setkal spolu nejúspěšnějšími studenty s ministrem školství Mgr. Kateřinou Valachovou. Studenti třídy 2. C se zúčastnili natáčení soutěže Bludiště v televizním studiu ČT v Ostravě. Moravskoslezský kraj slavnostně ocenil nejúspěšnější studenty kraje včetně našeho studenta Adama Vavrečky (3. A) a týmu soutěže Eurorebus. Moravskoslezským krajem byla oceněna za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost kolegyně Radmila Vaňková.

Velice smutnou událostí roku bylo úmrtí naší dlouholeté kolegyně Jana Mašínové – Pánkové ze Skalice.

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2017 – 2018 podalo přihlášku ke studiu 181 uchazečů. Otevřeny byly opět tři třídy prvního ročníku. Maturitní zkoušku skládalo celkem 77 studentů. V rámci společné části zkoušky si zvolilo 60 studentů cizí jazyk a 17 studentů matematiku. V profilové školní části si zvolilo nejvíce studentů ZSV (36), biologii (20) a chemii (18). V souhrnném výsledku 69 studentů prospělo a 8 studentů neprospělo.

Nejvíce absolventů školy odešlo studovat na Masarykovu univerzitu do Brna. Město Brno opět stálo na prvním místě v pořadí mezi sídly VŠ. 7 absolventů odešlo studovat na VŠ v zahraničí, což bylo nejvíce za polední čtyři školní roky.

Obálka 2016/2017

Studenti školy uspěli ve školním roce v řadě předmětových soutěží: Cyril Novotný (5. A) zvítězil v celostátním kole SOČ v oboru architektury a získal za svou práci řadu ocenění. Pavla Macečková (5. A) obsadila v krajském kole SOČ 3. místo za práci v oboru pedagogiky a psychologie. Martin Alex Nalepa (4. B) se umístil na 1. místě v krajském kole soutěže Matematický klokan – junior. Mezi další úspěchy patří 3. místo Adama Vavrečky v krajském kole Matematické olympiády a dále 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády a 5. místo v krajském kole Astronomické olympiády, 1. místo Barbory Mamulové (4. B) v krajském kole Biologické olympiády, 1. místo Kryštofa Mece a Dana Vilimovského v Bobříku informatiky kategorie Kadet a 3. místo Natálie Kaňákové (5. B) v kategorii Senior, 1. místo školního družstva v celostátním kole přeboru škol v šachu ve složení Natálie Kaňáková (5. B), Matěj Kuchař (4. A), Ondřej Havelka (3. B), 1. místo školy v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus, 1. místo Cyrila Novotného (5. A) v celostátním kole v kategorii jednotlivců zeměpisné soutěže Eurorebus, 5. místo v celostátním kole pro tým třídy 3. A v téže soutěži.

Lenka Lahnerová ze třídy 6. A se stala laureátkou ceny Bronislavy Müllerové za studentskou esej. Kristýna Goluchová (5. C) se umístila na 5. místě v celostátním kole Konverzace v anglickém jazyce a Anna Kačmaříková (6. C) byla 1. v republice v Konverzaci ve španělském jazyce. Druhé místo z krajského kola Konverzace v německém jazyce přivezla Monika Ulrichová ze třídy 2. A. Mimořádné ocenění poroty na celostátní přehlídce Ars Poetiky v Praze obdrželi Klára Beránková (2. C), Jiří Palica (5. B) a Matouš Rohovský (5. B) a Mikuláš Nalepa (2. C) za recitaci. Cyril Novotný skončil třetí v Baťově manažerské olympiádě ve Zlíně.

Na poli tělesné výchovy a sportu měla škola čtyřnásobnou účast v republikových finále. Jednalo se o 7. místo ve šplhu – Barbora Kotásková (5. A), Petra Stachová (5. B), Markéta Olšáková (5. A) a Eliška Míčková (4. A), 2. místo Martina Alexe Nalepy (4. B) ve sportovní gymnastice. Do republikového finále postoupili i florbalisté ve složení – Matěj Gilar, Adam Šimík (3. A), Filip Indrst (4. B), David Řeha, Vít Žurovec (4. B), Ji Seung Song a Michal Pokluda (4. A), Matěj Kuchař, Lukáš Pindur, Daniel Fišer (4. A), Jan Přikryl (5. B), Michal Stavrovský (4. A) a Markéta Kolářová (4. B). Atletický pohár Corny přinesl 1. místo v krajském kole a 15. místo v republikovém finále.

Školní rok 2017 – 2018

Ve školním roce 2017-2018 měla škola 476 žáků v 16 třídách. Pedagogický sbor školy čítal 43 členů, z toho 3 na mateřské dovolené.

Obálka ročenka 2017/2018

Rok 2017 přinesl rozsáhlé rekonstrukční práce na školní budově. Stará budova a malá tělocvična prošly výměnou oken, školní budova byla zateplena včetně střechy malé tělocvičny a školní půdy. Opraveny byly štuky na čelní fasádě a proveden její finální nátěr. Zároveň proběhla sanace školního klubu a rekonstrukce čtyř tříd v přízemí.

Mezi tradičními akcemi školního roku nechyběl adaptační pobyt v Liščím mlýně v Trojanovicích, lyžařský kurz ve Slovinsku a Itálii a turistický kurz na Dunajci v Pieninách. Zajímavou akcí pro studenty byl poznávací zájezd do Pomořan a na Rujánu.

V listopadu ocenil Moravskoslezský kraj studenta 6. A Cyrila Novotného a vítězné družstvo našich šachistů. V červnu opět Cyrila Novotného a dále Adama Vavrečku (4. A), Terezu Vávrovou (2. C) a Filipa Zikeše (2. A). Studenti školy uspěli na nejvyšších úrovních i v dalších soutěžích například Eurorebus, Bohatství Země, Ars Poetica – Puškinův památník a ve sportovních soutěžích v gymnastice.

V březnu podalo přihlášku ke studiu 199 žáků. Pro uchazeče byly organizovány přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. V rámci volitelné maturitní zkoušky si nejvíce studentů zvolilo biologii, chemii a společenské vědy. Vysoký počet absolventů gymnázia odešel studovat na vysoké školy v Brně.

Smutnou událostí školního roku bylo úmrtí naší kolegyně Vladimíry Pechové z Raškovic.

Školní rok 2018 – 2019

Obálka ročenka 2017/2018Významnou událostí školního roku byly oslavy 100 let vzniku samostatného Československa. Škola připravila pro rodiče i širokou veřejnost výstavu a vystoupení školního sboru.

I v tomto školním roce pokračovaly stavební práce na školních budovách, konkrétně na velké tělocvičně a školní výdejně jídel. Oba objekty prošly výměnou oken a zateplením. V době letních prázdnin byly zrekonstruovány další tři třídy, kabinet výchovného poradce, učebny IVT 1 – 2 byly vybaveny novou výpočetní technikou.

Z pravidelných školních akcí (kurzů) nechyběla žádná, navíc proběhl zájezd do Londýna, exkurze do muzea v Osvětimi, poznávací zájezd do Berlína, Postupimi a Drážďan a také výměnný pobyt s německým gymnáziem v Brettenu.

Na jaře podalo přihlášku ke studiu 205 uchazečů. V únoru škola připravila pro zájemce a veřejnost úspěšný Den otevřených dveří. V jarním termínu maturovaly pouze dvě třídy 6. ročníku. Četnost volitelných předmětů se oproti loňskému roku nezměnila. Nejvíce absolventů zamířilo opět na brněnské vysoké školy.

V listopadu ocenil kraj studenta Adama Vavrečku (5. A) a tým gymnastů ve složení Martin Alex Nalepa (6. B), Antonín Plšek, Michal Stavrovský (6. A) a Marek Šnyta (loňská 6. C). Studenti dosáhli řady úspěchů a pěkných umístění v krajských a celostátních kolech biologické a fyzikální olympiády, SOČ, olympiády v českém jazyce, německé a ruské konverzace, soutěži Eurorebus, Puškinově památníku a ve sportovních soutěžích ve šplhu.

Školní rok 2019 – 2020

Ve školním roce 2019-2020 se zvýšil stav žactva na 497 a počet tříd na 17. Dvě třídy v ročníku měl již pouze šestý – maturitní ročník. Do školního roku výrazně zasáhla pandemie koronaviru a následná opatření vlády v podobě celostátní karantény a tím uzavření školy dne 11. března 2020. Od této doby se žáci vzdělávali distančním způsobem. Od 15. května probíhaly prezenčně pouze konzultace 6. ročníku. U maturitní zkoušky byly vypuštěny písemné práce z jazyků, její ostatní části proběhly obvyklým způsobem. Studenti mohli přijít do školy až na konci června na konzultace, a to pouze po ročnících. Všichni byli ve škole až 26. června pro výroční vysvědčení.

Ve školním roce pokračovala další modernizace školních objektů. O hlavních prázdninách (léto 2019) byl upraven prostor vrátnice, zrekonstruovány učebny v 1. patře, instalována nová palubovka ve velké tělocvičně a provedena celková úprava interiéru školní jídelny včetně vybavení novým nábytkem. V jarních měsících se stavební práce přesunuly do posluchárny chemie a váhovny a dalších kmenových tříd.

Ze školních akcí proběhly pouze ty podzimní, například zájezdy do Londýna a do Katalánska.

Rada kraje ocenila již podruhé našeho studenta Adama Vavrečku (6. A) za vynikající výsledky v přírodovědných soutěžích. Řada oborových soutěží byla v důsledku uzávěry škol zrušena, pouze některé pokračovaly v on-line režimu. Studentka Natálie Carbolová (5. C) dosáhla výborného výsledku v SOČ, kde její odborná práce obsadila v oboru zdravotnictví 2. místo v celostátním kole. Natálie získala za svoji práci i další zvláštní ocenění. Celostátního kola Zeměpisné olympiády se zúčastnili v Jílovém u Prahy Michal Stolař a Adam Vavrečka (6. A).

Statistika školního roku říká, že přihlášku ke studiu podalo na jaře 231 uchazečů. Z volitelných maturitních předmětů si nejvíce studentů opět zvolilo společenské vědy a biologii. Z celkového počtu 58 loňských absolventů přijatých ke studiu na vysokých školách odešlo 29 studovat do Brna.

Školní rok 2020 – 2021

Ve školním roce 2020 – 2021 měla naše škola v osmnácti třídách 523 žáků. Do života školy po krátkém letním oddechu začal opět zasahovat problém s Covid 19. Prezenční výuka probíhala pouze v září a již počátkem října musely z nařízení státu přejít na distanční výuku vyšší ročníky a ve druhé polovině října již ročníky všechny. Distanční výuka probíhala prostřednictvím platformy MS Teams, stejným způsobem i třídní schůzky a porady pedagogů. V prosinci se distanční a prezenční výuka střídala a následovala již pouze distanční výuka. Standardní prezenční výuky se žáci a učitelé dočkali až od 24. května. Na konci školního roku proběhly formou tří jednodenních akcí výlety a exkurze. Jiné zavedené školní akce se v tomto školním roce konat nemohly.

Ve školním roce pokračovaly investiční akce zaměřené na školní budovu a její modernizaci. V době letních prázdnin byla rekonstruována váhovna, posluchárna chemie a velká tělocvična, v průběhu roku tři kmenové třídy. Do dvou tříd byly instalovány dataprojektory, rekonstruována byla učebna zeměpisu a dva kabinety – zeměpisu a biologie.

Ředitelka školy RNDr. Olga Onderková byla oceněna Moravskoslezským krajem za dlouhodobou pedagogickou činnost. Rada kraje ocenila také studenta Lukáše Linharta (3. A) a soutěžní tým školy ze soutěže MU v Brně Bohatství Země. Zpětně za školní rok 2019 2020 byli za vynikající výsledky v přírodovědných soutěžích oceněni opět Lukáš Linhart (2. A) a Adam Vavrečka (6. A).

Přihlášku ke studiu podalo 194 uchazečů. 90 přijatých žáků bylo rozděleno do tří tříd podle volby druhého cizího jazyka. Letošní maturitní zkouška doznala změny v podobě vypuštění písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Mezi volitelnými předměty maturitní zkoušky byly na prvním místě základy společenských věd následované biologií. 40% našich loňských maturantů zahájilo studium na brněnských vysokých školách. Mimořádně vysoký podíl připadl ve srovnání s minulými roky na pražské vysoké školy (29%), které se umístily na druhém místě.  

Školní rok 2021 – 2022

Ve školním roce 2021 – 2022 měla škola 528 žáků. Začátek školního roku byl opět spojen s problémem Covid 19 a byl zahájen testováním žáků. Adaptační kurz a školní výlety 6. ročníku na jižní Moravu naštěstí proběhly bez výraznějších omezení. Školní výuka probíhala v prezenčním režimu, byla však provázena karanténami, častým testováním a respirátory. Uvolnění přišlo na jaře a studenti 3. ročníku po roční odmlce absolvovali lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích a studenti 4. ročníku turistický kurz na Dunajci.

V průběhu školního roku pokračovaly investiční akce opět zaměřené na rekonstrukce a modernizaci školy. Proběhly rekonstrukce dvou kmenových tříd, dějepisný sklad byl přebudován na nový kabinet, dále rekonstrukce laboratoře chemie a v červnu počaly stavební práce v přístavbě školy – výměna střešních oken v hudebně, aule a ve výtvarném ateliéru. V červenci 2022 začala stavební úprava parkovací plochy před školní budovou prováděná městem Frýdek – Místek.

V řadě věcí se školní život vracel do normálu. Probíhaly předmětové soutěže, některé stále v online režimu, jiné již prezenčně. V listopadu odletěl školní šachový tým na finále mezinárodního šachového turnaje při EXPU v Dubaji, kde obsadil v nejvyšší možné konkurenci vynikající 5. místo. Ve školním roce bylo krajem vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele gymnázia. 30. května jmenovala Rada Moravskoslezského kraje  Mgr. Radovana Gauru s platností od 1. srpna 2022 novým ředitelem Gymnázia Petra Bezruče.   

Přijímacího řízení se zúčastnilo 195 uchazečů o studium. Přijatí žáci byli rozřazeni do tří tříd podle druhého cizího jazyka  – němčina (A), němčina a ruština (B) a španělština (C). Maturitní zkouška proběhla již v normálním režimu včetně písemných prací z českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Z volitelných maturitních předmětů si oproti minulému roku vyměnily přední pozice biologie a základy společenských věd. Jistou změnu přineslo i směřování našich loňských absolventů. První pozici si s přehledem udrželo Brno (52%), na druhém místě byla Praha vystřídána Ostravou (21%).    

Zpracoval Mgr. Martin Žamboch
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK