Pravidla hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro období jaro 2021

Pravidla hodnocení ústních zkoušek – jaro 2021 (.pdf)

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Stanovení termínů ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro období jaro 2021

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a opatřením obecné povahy (Č. j.: MSMT-3269-3267/2021-3), vydaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2021, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace stanovuje termíny konání ústních zkoušek profilové části, obor 79-41-K/61 gymnázium, pro období maturitní zkoušky jaro 2021 na dny 1. – 7. června 2021.

Ve Frýdku-Místku dne 31. 3. 2021

Č. j.: GPB/00454/2021

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Dodatek k vyhlášeným pravidlům konání profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

V souladu s opatřením obecné povahy, vydaném ministrem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 1. 2021 (Č. j.: MSMT-3267/2021-1) ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace upravuje pravidla ukončení vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021, které vydala dne 23. 10. 2021 (Č. j.: GPB/01130/2020) takto:

 1. Maturitní zkoušku v jarním zkušebním období bude konat každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020 / 2021 ze všech povinných předmětů.
 2. V jarním zkušebním období 2021 koná žák v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Písemná práce z výše uvedených předmětů se nekoná. Veškerá ustanovení, týkající se podrobností k písemným pracím se ruší.
 3. Hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky tvoří pouze hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Toto platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky žáků maturujících v jarním zkušebním období 2021.
 4. Školní seznam literárních děl včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu literárních děl zůstává nezměněn.
 5. Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb., a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku. Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v termínu podle věty druhé, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Ve Frýdku-Místku dne 10. 2. 2021

Č. j. GPB/00126/2021

RNDr. Olga Onderková, v.r.

                              ředitelka školy

Maturita ve školním roce 2020/2021

V souladu s ustanovením  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace určuje následující pravidla ukončení vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021 (jarní zkušební období, podzimní zkušební období).

Škola: Gymnázium Petr Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Obor: 79-41-K/61 Gymnázium

Třída: 6. A, 6. B, 6. C

Obecná ustanovení:

 • Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
 • Ve společné části budou žáci gymnázia povinně maturovat z předmětů český jazyk a literatura a volitelně z předmětů cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk) nebo matematika, a to formou písemného didaktického testu.
 • Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nově spadá pod profilovou část maturitní zkoušky.
 • Profilová zkouška z cizího jazyka se nově skládá vždy z písemné práce a z ústní zkoušky před maturitní komisí.
 • Pokud se zkouška skládá z více forem, musí žák úspěšně vykonat všechny formy.
 • Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující.
Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky před maturitní komisí a z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

Žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil jako volitelnou zkoušku zkoušku z cizího jazyka, si dále v profilové části zvolí další dvě povinné zkoušky z níže uvedených předmětů.

Žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil jako volitelnou zkoušku z matematiky si dále v profilové části zvolí další dvě povinné zkoušky z níže uvedených předmětů, přičemž alespoň jedna takto zvolená zkouška musí být z cizího jazyka.

Podmínkou výběru zkoušky je, aby součet týdenních vyučovacích dob během 3. až 6. ročníku stanovený učebním plánem byl alespoň 4 hodiny.

Seznam předmětů profilové části maturitní zkoušky a forma zkoušky:

 • český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • německý jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • ruský jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • španělský jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • základy společenských věd (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • dějepis (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • zeměpis (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • matematika (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • fyzika (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • chemie (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • biologie (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • informatika a výpočetní technika (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • estetická výchova – hudební (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • estetická výchova – výtvarná (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • deskriptivní geometrie (ústní zkouška před maturitní komisí)

Žák si dále může volit nejvýše dvě jiné nepovinné zkoušky z výše uvedeného seznamu předmětů profilové části maturitní zkoušky.

Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídající slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Žák může použít Pravidla českého pravopisu. Text bude zaznamenáván rukopisnou formou.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Žák může použít překladový slovník. Text bude zaznamenáván rukopisnou formou.

Seznam témat povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, školní maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou zveřejněna na www.gpbfm.cz.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák koná 4 povinné profilové zkoušky, může požádat o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka (ústní i písemné části) výsledkem standardizované zkoušky dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni SERR/CEF B2 a vyšší pro anglický jazyk a na úrovni B1 a vyšší pro německý, ruský a španělský jazyk. Takto lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2021 v jarním zkušebním období a do 30. června 2021 v podzimním zkušebním období. Součásti žádosti je doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam mezinárodních standardizovaných zkoušek a jejich úrovně dle SERR/CEF je uveden na webových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

Ve Frýdku-Místku dne 23. 10. 2020

Č. j. GPB/01130/2020

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Termíny konání společné části maturitní zkoušky stanovilo MŠMT nově na dny 24. – 26. května 2021.

Přihlášky k maturitní zkoušce je nutné odevzdat do 1. prosince 2020.