Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

V souladu s ustanovením  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace určuje následující pravidla ukončení vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2023/2024 (jarní zkušební období, podzimní zkušební období).

Škola: Gymnázium Petr Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Obor: 79-41-K/61 Gymnázium

Třída: 6. A, 6. B, 6. C

Obecná ustanovení:

 • Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
 • Ve společné části budou žáci gymnázia povinně maturovat z předmětů český jazyk a literatura a volitelně z předmětů cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk) nebo matematika, a to formou písemného didaktického testu.
 • Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá vždy z písemné práce a z ústní zkoušky před maturitní komisí.
 • Pokud se zkouška skládá z více forem, musí žák úspěšně vykonat všechny formy.
 • Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a matematika rozšiřující.
Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky před maturitní komisí a z cizího jazyka konané formou písemné práce a ústní zkoušky před maturitní komisí.

Žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil jako volitelnou zkoušku zkoušku z cizího jazyka, si dále v profilové části zvolí další dvě jiné povinné zkoušky z níže uvedených předmětů.

Žák, který si ve společné části maturitní zkoušky zvolil jako volitelnou zkoušku z matematiky si dále v profilové části zvolí další dvě povinné zkoušky z níže uvedených předmětů, přičemž alespoň jedna takto zvolená zkouška musí být z cizího jazyka.

Podmínkou výběru zkoušky je, že žák absolvoval daný předmět, přičemž součet jeho týdenních vyučovacích hodin během 3. až 6. ročníku stanovený učebním plánem byl nejméně 4 vyučovací hodiny.

 

Seznam předmětů profilové části maturitní zkoušky a forma zkoušky:

 • český jazyk a literatura (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • anglický jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • německý jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • ruský jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • španělský jazyk (písemná práce a ústní zkouška před maturitní komisí)
 • základy společenských věd (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • dějepis (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • zeměpis (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • matematika (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • fyzika (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • chemie (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • biologie (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • informatika a výpočetní technika (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • estetická výchova – hudební (ústní zkouška před maturitní komisí)
 • estetická výchova – výtvarná (ústní zkouška před maturitní komisí)

 

Žák si dále může volit nejvýše dvě jiné nepovinné zkoušky z výše uvedeného seznamu předmětů profilové části maturitní zkoušky. Výsledky nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Žák může použít Pravidla českého pravopisu. Text bude zaznamenáván rukopisnou formou.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Žák může použít překladový slovník. Text bude zaznamenáván rukopisnou formou.

Seznam témat povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, školní maturitní seznam literárních děl a kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou přílohami tohoto dokumentu a rovněž zveřejněny na stránkách www.gpbfm.cz.

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák koná 4 povinné profilové zkoušky, může požádat o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka (ústní i písemné části) výsledkem standardizované zkoušky dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni SERR/CEF B2 a vyšší pro anglický jazyk a na úrovni B1 a vyšší pro německý, ruský a španělský jazyk. Takto lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podá žák řediteli školy nejpozději do 31. března 2024 v jarním zkušebním období a do 30. června 2024 v podzimním zkušebním období. Součásti žádosti je doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam mezinárodních standardizovaných zkoušek a jejich úrovně dle SERR/CEF je uveden na webových stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-5.

Ve Frýdku-Místku dne 7. 9. 2023

Č. j. GPB/01317/2023

Mgr. Radovan Gaura v. r.

ředitel školy

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK