Gymnázium Petra Bezruče je státní škola zřizovaná Moravskoslezským krajem. Jedná se o příspěvkovou organizaci s identifikátorem školy 600 016 315. Studium je šestileté v oboru 79-41-K/61 Gymnázium. Hlavním dlouhodobým záměrem školy je připravit žáky pro studium na vysokých školách – poskytnout jim prostor pro orientaci v různých oborech a možnost získat hlubší znalosti v oboru, který je zajímá. Tomuto záměru je přizpůsoben učební plán, ve kterém je kladen důraz na možnost užší
specializace žáka v 5. a 6. ročníku studia.

Škola vyučuje těmto cizím jazykům: angličtině, španělštině, němčině a ruštině, volitelně pak latině. Povinným cizím jazykem je jazyk anglický, druhý cizí jazyk si volí žák od 1. ročníku dle aktuální nabídky
– výuka jazyku je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců.

Velký důraz je kladen také na výuku matematiky a přírodovědných předmětů, jejíž součástí jsou také laboratorní cvičení v laboratořích fyziky, chemie a biologie.

Škola rozvíjí schopnosti talentovaných žáků v různých soutěžích, olympiádách a středoškolské odborné činnosti. Mimoškolní aktivity žáků jsou soustředěny do několika kroužků – hudební, divadelní a zejména sportovní (provozovaných ve spolupráci s AŠSK).

Během celého studia je kladen důraz na vlastní odpovědnost žáků za své vzdělání.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní (1. a 2. ročník) a gymnaziální vzdělávání (3. – 6. ročník).

Žáci jsou po absolvování šestého ročníku vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ve všech vzdělávacích oblastech. Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci – práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledků, umění diskuze, schopnost dorozumět se dvěma cizími jazyky.

Absolvent Gymnázia Petra Bezruče je připraven úspěšně absolvovat přijímací zkoušky na vybraný vysokoškolský studijní obor a obstát ve studiu na VŠ.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK