Průvodce přijímacím řízením pro rodiče, zákonné zástupce a žáky v roce 2022
 
Jak podat přihlášku ke vzdělávání?

Rodiče, zákonní zástupci, žáci vyplní přihlášku ke vzdělávání (dále jen „přihláška“). Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání obdrží na základní škole, popř. na sekretariátě Gymnázia Petra Bezruče nebo si jej mohou stáhnout zde. Přihlášku lze tisknout oboustranně a mohou se odevzdat černobílé. Vzor vyplněné přihlášky najdete zde.

Správnost údajů o známkách z vysvědčení za 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku uvedených v přihlášce musí potvrdit (razítkem a podpisem) základní škola, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku, popř. lze doložit úředně ověřené kopie vysvědčení či úředně ověřenou kopii výpisu vysvědčení z 1. pololetí 7. ročníku.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přikládá k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Pokud úpravy podmínek přijímacího řízení vyplývají již z vydaného doporučení školského poradenského zařízení, není třeba žádat o vydání nového doporučení k jednorázovému využití pro přijímací řízení. K přihlášce postačí doložit doporučení (nebo platné předchozí posudky), které žák obdržel v průběhu základního vzdělávání v době docházky na 2. stupni základní školy.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání škola nevyžaduje.

Nejpozději do 1. 3. 2022 podají přihlášku přímo ředitelce školy – možno písemně poštou, datovou schránku nebo osobně na sekretariátě školy. Vyplněná přihláška musí být podepsána rodičem i žákem.

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy, pokud se na ně uchazeč hlásí. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

Uchazeč si také musí na základní škole nebo na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje zde nejpozději do 15. března 2022 vyzvednout zápisový lístek.

 

Kdy přijít k přijímacím zkouškám?

Jednotná zkouška v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

  1. termín: úterý 19. dubna 2022 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
  2. termín: středa 20. dubna 2022 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pozvánku na zkoušku obdrží rodič, popř. zákonný zástupce uchazeče, doporučeně poštou nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Náhradní termíny pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohli dostavit v řádném termínu a byli omluveni ředitelkou školy,  jsou pro 1. termín úterý 10. května 2022, pro 2. termín ve středu 11. května 2022.

 

Jak zjistit výsledky přijímacího řízení?

Škola obdrží od CZVV (Centrum pro zpracování výsledků vzdělávání) výsledky testů dne 28. 4. 2022. Poté škola provede vyhodnocení uchazečů na základě kritérií přijímacího řízení. Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem nejpozději dne 29. dubna 2022 od 7:00 hodin, a to na stránkách www.gpbfm.cz a na dveřích hlavního vchodu školy. Informace nebudou podávány telefonicky.

Zákonný zástupce uchazeče se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu) a nahlédnout do spisu uchazeče (§ 38 odst. 1 správního řádu) osobně (po prokázání totožnosti), a to dne 29. dubna 2022 v době od 8:00 do 11:00 hodin v ředitelně školy.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na stránkách www.gpbfm.cz a na dveřích hlavního vchodu dne 29. dubna 2022 od 12:00 hodin.

 

Co udělat v případě přijetí?

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se nezasílají poštou, ale oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Petra Bezruče potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, kam byl přijat, posledním dnem výše uvedené lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu sekretariat@gpbfm.cz.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Co dělat v případě nepřijetí?

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně na sekretariátu školy, a to dne 29. dubna 2022 od 12:00 do 14:00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí se uchazečům a jejich zákonným zástupcům zasílají písemně poštou nebo datovou schránkou, pokud tuto mají zákonní zástupci zřízenou. Rozhodnutí se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, posledním dnem této lhůty je rozhodnutí považováno za doručené.

Doporučujeme nepřijatým uchazečům podat odvolání (vzor zde). Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí je možné poslat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tzn. ode dne, kdy si zákonný zástupce rozhodnutí vyzvedl na poště nebo přímo na škole). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Gymnázia Petra Bezruče Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem uchazeče.

Neodevzdají-li zápisový lístek všichni uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení.

 

Ve Frýdku-Místku aktualizováno dne 25. 4. 2022

RNDr. Olga Onderková, v.r.

ředitelka školy

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK