Kritéria 1. kola přijímacího řízení
pro všechny uchazeče o studium přijímané ke vzdělávání
pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria přijímání pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku denního studia nižšího stupně šestiletého studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium pro školní rok 2022/2023.

I. kritérium – hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělávání
Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) na vysvědčeních druhého pololetí ve školním roce 2020/2021 (hodnota A) a prvního pololetí ve školním roce 2021/2022 (hodnota B); počet dosažených bodů je 10*(3 – A – B).
Záporné body se neudělují, uchazeč je ohodnocen 0 body. Známka z chování se do průměru nezapočítává.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů.

II. kritérium – výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, kterou tvoří jednotné písemné testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

1.) písemný test z českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů
2.) písemný test z matematiky – maximálně 50 bodů 

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává pouze lepší výsledek z prvního nebo druhého termínu příslušného testu, dolní hranice úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat celkem maximálně 110 bodů.

 

Uchazeči se řadí na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení. Bude sestaveno celkové pořadí úspěšnosti uchazečů v prvním kole přijímacího řízení.

 

V případě shodnosti dosažených bodů má přednost ten uchazeč, který dosáhl vyššího bodového ohodnocení:

  1. z písemné zkoušky z matematiky,
  2. z písemné zkoušky z českého jazyka,
  3. za vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  4. při řešení otevřených úloh v testu z matematiky.

Přijato bude prvních 90 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení, tj. splnili podmínky pro přijetí.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru nevyžadujeme.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, vykoná jednotnou zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění).

Uchazečům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, se při přijímacím řízení na jejich žádost promine písemný test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná k přijetí ke vzdělávání v daném oboru vzdělávání, bude ověřena školou rozhovorem s uchazečem. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury a použije ho pro zařazení uchazeče do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 školského zákona.

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku 28. ledna 2022

Č. j.: GPB/00199/2022 

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK