Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce k přijímacímu řízení po přijímací zkoušce

Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky škola obdrží od CZVV (Centra pro zpracování výsledků vzdělávání) ve středu 19. května 2021. Na základě kritérií přijímacího řízení škola provede hodnocení všech uchazečů.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení na základě kritérií bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem nejpozději ve čtvrtek 20. května 2021 od 7:00 hodin, a to na těchto webových stránkách a na dveřích hlavního vchodu do školy. Informace nebudou podávány telefonicky.

Zákonný zástupce se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu) a nahlédnout do spisu uchazeče (§ 38 odst. 1 správního řádu) osobně (po prokázání totožnosti) ve čtvrtek 20. května 2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin v ředitelně školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem na stránkách www.gpbfm.cz a na dveřích hlavního vchodu škol dne 20. května 2021 od 11:00 hodin. Výsledky hodnocení uchazečů nebudou sdělovány telefonicky.

Přijatí uchazeči:

Zveřejněním výsledků se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená (nezasílají se poštou ani datovou schránkou). Následujícím pracovním dnem začíná běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Pokud zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole. Pokud se přijatý uchazeč rozhodne nastoupit na jinou školu, sdělte, prosím, tuto informaci škole na adresu sekratariat@gpbfm.cz.

Nepřijatí uchazeči

Písemné rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče vyzvednout osobně na sekretariátu školy, a to  ve čtvrtek 20. května 2021 v době od 12:00 do 14:30 hodin a v pátek 21. května v době od 7:00 do 12.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů od osobního vyzvednutí nebo převzetí od pošty. Formuláře pro odvolání poskytne sekretariát školy nebo budou ke stažení zde. Pokud všichni přijatí uchazeči neodevzdají v zákonné lhůtě zápisové lístky, budou na jejich místa v rámci autoremedury přijati uchazeči, kteří si podali odvolání. Nové rozhodnutí o přijetí bude respektovat pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o vzdělávání umožní přítomnost u přijímací zkoušky pouze pokud
– nemá příznaky onemocnění COVID-19

a zároveň
– doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč je oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem, a tato škola je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad vydaný základní školou uchazeče lze nahradit:
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku PCR testu provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, pokud od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, účast na přijímací zkoušce mu nebude umožněna.

 

Termíny pro jednotnou přijímací zkoušku

středa 5. května 2021 (naše škola uvedená v přihlášce jako první)

čtvrtek 6. května 2021 (naše škola uvedená v přihlášce jako druhá)

Náhradní termín 2. a 3. června 2021

Podrobné informace o termínu konání JPZ a organizační pokyny obdržíte v pozvánce odeslané dne 15. 4. 2021 doporučeným dopisem. E-mailem obdržíte pozvánku vygenerovanou Cermatem.

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/2021/Pruvodce_konani_JPZ_2021.pdf

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK