Kritéria 1. kola přijímacího řízení 
pro všechny uchazeče o studium přijímané ke vzdělávání pro školní rok
2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodla o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do prvního ročníku denního studia nižšího stupně šestiletého studijního oboru 79-41-K/61 Gymnázium pro školní rok 2021/2022:

I. kritérium – hodnocení za vysvědčení z předchozího vzdělávání

V souladu s § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebudeme zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeč je bodově ohodnocen za průměrný prospěch (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) na vysvědčeních prvního pololetí ve školním roce 2019/2020 (hodnota A) a prvního pololetí ve školním roce 2020/2021 (hodnota B); počet dosažených bodů je 10*(3 – A – B).

Záporné body se neudělují, uchazeč je ohodnocen 0 body. Známka z chování se do průměru nezapočítává.

 V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 10 bodů.

II. kritérium – výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, kterou tvoří jednotné písemné testy ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

  1. písemný test z českého jazyka a literatury – maximálně 50 bodů
  2. písemný test z matematiky – maximálně 50 bodů

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává pouze lepší výsledek z prvního nebo druhého termínu příslušného testu, dolní hranice úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena.

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

V rámci přijímacího řízení může uchazeč získat celkem maximálně 110 bodů.

Uchazeči se řadí na základě výsledků dosažených v přijímacím řízení. Bude sestaveno celkové pořadí úspěšnosti uchazečů v prvním kole přijímacího řízení.

V případě shodnosti dosažených bodů má přednost ten uchazeč, který dosáhl vyššího bodového ohodnocení:

  1. z písemné zkoušky z matematiky,
  2. z písemné zkoušky z českého jazyka,
  3. za vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  4. při řešení otevřených úloh v testu z matematiky.

Přijato bude prvních 90 uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení, tj. splnili podmínky pro přijetí.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru nevyžadujeme.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, vykoná jednotnou zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění).

Uchazečům, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění, se při přijímacím řízení na jejich žádost promine písemný test z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná k přijetí ke vzdělávání v daném oboru vzdělávání, bude ověřena školou rozhovorem s uchazečem. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury a použije ho pro zařazení uchazeče do výsledného pořadí uchazečů.

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku 25. ledna 2021

Č. j.: GPB/00056/2021