Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek

Na základě opatření obecné povahy vydaných MŠMT dne 15. března 2021 byly stanoveny nové termíny jednotných přijímacích zkoušek takto:

1. řádný termín: 5. května 2021
2. řádný termín: 6. května 2021

První náhradní termín byl stanoven na 2. června 2021 a druhý náhradní termín na 3. června 2021.

 

Jednotné přijímací zkoušky mají prodloužené časové limity pro písemné testy:

Český jazyk a literatura o 10 minut na celkem 70 minut,

Matematika o 15 minut na celkem 85 minut.

                                                                                                      

RNDr. Olga Onderková,

ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku dne 19. 3. 2021

Č. j.: GPB/00055/2021

Vyhlášení přijímacího řízení
do 1. ročníku šestiletého gymnázia oboru vzdělávání 79-41-K/61
pro školní rok 2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádným opatřením při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku šestiletého studia vzdělávání

na Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, pro uchazeče, kteří ve školním roce 2020/2021 úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, formou povinné jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.

Obor vzdělávání: 79-41-K/61 Gymnázium

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku se koná formou písemných testů z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení:

     1. řádný termín: středa 14. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
      2. řádný termín: čtvrtek 15. dubna 2021 – ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svoji účast písemně do tří dnů po termínu konání přijímací zkoušky omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín k 1. termínu: středa 12. května 2021,
náhradní termín ke 2. termínu: čtvrtek 13. května 2021.

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je splnění všech kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelkou školy (§ 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Přijímací řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

RNDr. Olga Onderková, v. r.

ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku 25. ledna 2021

Č. j.: GPB/00055/2021