Informace pro uchazeče

Průvodce přijímacím řízením pro rodiče a žáky v roce 2018


Jak podat přihlášku ke vzdělávání?

Rodiče, zákonní zástupci, žáci vyplní přihlášku ke vzdělávání (dále jen „přihláška“). Formulář přihlášky pro denní formu vzdělávání obdrží na základní škole, popř. na sekretariátě Gymnázia Petra Bezruče nebo si jej mohou stáhnout zde (přihlášky lze tisknout oboustranně a mohou se odevzdat černobílé). Vzor vyplněné přihlášky najdete zde.

Správnost údajů o známkách z vysvědčení za 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku uvedených v přihlášce musí potvrdit (razítkem a podpisem) základní škola, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku, popř. lze doložit úředně ověřené kopie vysvědčení či úředně ověřenou kopii výpisu vysvědčení z 1. pololetí 7. ročníku.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) lze využít pouze do roku 2019. Hlásí-li se uchazeč na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ!

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání škola nevyžaduje.

Nejpozději do 1. 3. 2019 podají přihlášku přímo ředitelce školy – možno písemně poštou nebo osobně na sekretariátě školy. Vyplněná přihláška se podává v listinné podobě a musí být podepsána rodičem i žákem.

K přihlášce je možno dodat doklady o umístění v soutěžích v termínu do středy 17. dubna 2019, do 10:00 hodin, tak jak je uvedeno v kritériích přijímacího řízení zveřejněných ředitelkou školy.

Pro první kolo přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky. Na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy pokud se na ně uchazeč hlásí. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!

Uchazeč si také musí na základní škole nejpozději do 15.března 2019 vyzvednout zápisový lístek.Kdy přijít k přijímacím zkouškám?

Jednotná zkouška v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná formou centrálně zadávaných testů ve dvou řádných termínech. 1. řádný termín v úterý 16. dubna 2019 ve škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí. 2. řádný termín ve středu 17. dubna 2019 ve škole uvedené na přihlášce jako druhou v pořadí. Pozvánku na zkoušku obdrží rodič, popř. zákonný zástupce uchazeče, doporučeně poštou nejpozději 14 dnů před konáním zkoušky. Náhradní termíny pro uchazeče, kteří se ze závažných důvodů nemohli dostavit v řádném termínu a byli omluveni ředitelkou školy, jsou 13. května 2019 a 14. května 2019.

Jak zjistit výsledky přijímacího řízení?

Ředitelka školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejdříve 29. 4. 2019 a uvede, zda je uchazeč (pod registračním číslem) přijat či nepřijat. Seznam se zveřejní na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do budovy školy) a také na webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů.Co udělat v případě přijetí?

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se nezasílají poštou, ale oznamují se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Dnem zveřejnění se rozhodnutí o přijetí považuje za oznámené a následujícím dnem počíná běžet lhůta pro odevzdání zápisových lístků.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Petra Bezruče potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, kam byl přijat, posledním dnem výše uvedené lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.Co dělat v případě nepřijetí?

Rozhodnutí o nepřijetí se uchazečům a jejich zákonným zástupcům zasílají písemně poštou nebo datovou schránkou, pokud tuto mají rodiče zřízenou. Rozhodnutí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Zákonní zástupci si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně ve škole, kde po jeho převzetí mohou zároveň podat odvolání.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí o nepřijetí je možné poslat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (tzn. ode dne, kdy si zákonný zástupce rozhodnutí vyzvedl na poště nebo přímo na škole). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Gymnázia Petra Bezruče, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem uchazeče.Vážení uchazeči,
vedení školy a celý pedagogický sbor Gymnázia Petra Bezruče se na Vás těší a přeje mnoho štěstí u přijímacích zkoušek.Ve Frýdku-Místku dne 26.1.2019
RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy