115 let od vzniku GPB

Petr Bezruč opět doma!

Místecké gymnázium obdrželo v říjnu roku 1952 z rozhodnutí ministerstva školství a za předchozího souhlasu básníka čestný název Gymnázium Petra Bezruče. Dlouho se však z nového čestného názvu netěšilo, protože hned následujícího roku bylo přeměněno v jedenáctiletou střední školu a přestěhováno ze své historické budovy na Palackého ulici do budovy současné. Až roku 1968 dochází k obnově čtyřletého gymnázia, které se vrací ke svému čestnému názvu.

Po stavebních úpravách roku 1978 byla v nově zřízeném parčíku před školní budovou instalována busta Petra Bezruče umístěná na žulovém podstavci. Její vznik spadá do roku 1960 a autorem busty byl sochař Vladimír Brázdil. Před naši školní budovu byla busta přemístěna a její původní místo se nacházelo před okresní lidovou knihovnou – dnes známou secesní Sekerovou vilou na Slezské ulici. Původní bustu však čekal neradostný osud, neboť došlo k jejímu odcizení a částečnému poničení.

Současný Petr Bezruč je kopií původní busty a vyšel z dílny pana sochaře Gajdy z Ostravy. K jeho instalaci na žulový piedestal došlo ve středu dne 27. dubna. Přesně od 7 hodin 45 minut, kdy rameno jeřábu usadilo nového Petra Bezruče do původní pozice, má naše škola opět svůj symbol.

O půl jedné se kolem nové busty shromáždil zástup studentů čtvrtého a pátého ročníku. Poté došlo k slavnostnímu odhalení busty paní ředitelkou a paní ing. Nowakovou, vedoucí odboru školství na Magistrátu města Frýdku-Místku. Následovalo vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením Mgr. Michaely Hrtúsové. Tím byla středeční slavnostní chvilka u konce. Na závěr nezbývá než dodat:

Petře Bezruči, vítej opět doma!

 

Den věnovaný historii naší školy

Dne 20. dubna 2011 proběhl na naší škole projektový den věnovaný 115. výročí založení českého gymnázia v Místku. Jednotlivé předmětové komise si pro tento den připravily pro studenty speciální hodiny tematicky zaměřené na historii školy. Součástí projektového dne bylo i vystoupení školního pěveckého sboru pod vedením vyučujících hudební výchovy.

Předmětová komise výtvarné výchovy připravila a instalovala v místeckém Librexu výstavu výtvarné tvorby studentů za uplynulých dvacet let pod názvem RETROSPEKTIVA.

Předmětová komise dějepisu vytvořila k projektovému dni výstavní panel věnovaný založení školy. Vyučující seznámili studenty za pomocí historických fotografií a dalších pramenů se založením a historickým vývojem školy. Studenti dějepisného semináře 5. ročníku zpracovali v průběhu školního roku seminární práce zaměřené na nejstarší dějiny školy v éře rakousko-uherského mocnářství a v době první republiky. Studenti 4.A a 3.A třídy absolvovali historickou vycházku ke čtyřem historickým budovám školy. Ostatní studenti zase pracovali se jmennými seznamy našich prvních studentů z roku 1895 a s historickou mapou Místku z roku 1926.

V hodinách zeměpisu zkoumali studenti bydliště našich prvních studentů a zaměřili se tak na problematiku spádovosti místeckého gymnázia. Předmětová komise společenských věd provedla sociologických průzkum mezi studenty pod názvem „Jak znáš naši školu?“, jehož výsledky v rámci projektového dne prezentovala. Vyučující českého jazyka zaměřili pozornost na významné literáty z řad absolventů naší školy a jejich tvorbu. Připomeňme prozaickou a básnickou tvorbu Miloše Macourka a literárně-historickou činnost PhDr. Zdeňka Pešata. V hodinách cizích jazyků pracovali studenti s historickými materiály sloužícími k překladu, překládali do angličtiny texty básní Petra Bezruče a výsledek poté porovnali s originálním překladem básníkových Slezských písní.

Historická tématika se objevila i v akcích přírodovědných oborů – matematiky, fyziky a chemie. V matematice v podobě historických příkladů a ve fyzice a v chemii v připomenutí, jak vypadala výuka těchto předmětů v minulosti. V hodinách biologie se studenti seznámili se starými a vzácnými pomůckami ze školní biologické sbírky. Pro účastníky biologické olympiády biologové uspořádali exkurzi do nejzajímavějších částí CHKO Poodří zaměřenou na jarní aspekt rostlin a hnízdící ptactvo.

Na závěr můžeme konstatovat, že 20. dubna 2011 navštívila na naší škole historie všechny vyučovací obory. Hlavní cíl dne, připomenutí si 115 let působení místeckého gymnázia, se podařilo úspěšně naplnit.