Využití ICT ve výuce na gymnáziích

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/02.0030

Cílem projektu „Využití ICT ve výuce na gymnáziích“ je vytvoření partnerství vzdělávacích institucí za účelem zlepšení výukových metod a podmínek pro práci žáků i učitelů. K dosažení cíle budou vytvořeny metodické materiály pro vzdělávací programy počátečního vzdělávání s využitím moderních výukových prostředků (interaktivní tabule, SW na tvorbu didaktických testů). Vzdělávací programy budou inovovány s důrazem na rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí žáků. Vytvořené metodické materiály budou pokrývat primárně učivo zeměpisu na gymnáziích a dále vybrané kapitoly z dalších předmětů (biologie, fyzika, dějepis, hudební a výtvarná výchova, cizí jazyky aj.). Soubor všech vytvořených metodických materiálů bude k dispozici všem zapojeným vzdělávacím institucím.

Cílem projektu je rovněž zavádění nových výukových metod s použitím vytvořených materiálů do výuky a tedy zlepšení motivace, práce i výsledků žáků i učitelů. K dosažení cíle budou realizována školení pro pedagogické pracovníky zapojených škol jak v oblasti IT, tak v oblasti moderních vyučovacích metod, vedení hodiny, komunikace s žáky, řešení konfliktů, zavádění a řízení změn (vyučovacích metod, vedení hodiny) a také z oblasti relaxace.

Do projektu je zapojeno 5 gymnázií pro možnost rozdělení práce a vzájemného sdílení a ověřování výsledků a 1 vyšší odborná škola, na které mohou absolventi gymnázií pokračovat ve studiu. Metodické materiály vytvořené pedagogy vyšší odborné školy budou sestaveny pro žáky gymnázií. Vyšší odborná škola zde vystupuje jako "odběratel" absolventů gymnázií a tedy jako konzultant a poradce při definování výstupů z vyučovacích hodin.

Školí projektový manažer: Mgr. Pavel Kváš
ICT koordinátor: Mgr. Michal Saforek

 

Prezentace Evropské unie a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

K zdárnému průběhu projektu slouží i prezentace Evropské unie a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v místnostech, kde došlo k vylepšení našeho technické vybavení.

 

Proběhla závěrečná konference

Ve dnech 15. - 16. května 2012 úspěšně proběhla Závěrečná konference v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.07/02.0030, kde autorské týmy partnerských škol předvedly svým kolegům vytvořené opory. Náš autorský tým pod vedením Mgr. Pavlem Kvášem byl zastoupen Mgr. Martinem Žambochem ( prezentace zeměpisu a dějepisu), Mgr. Radmilou Vaňkovou ( prezentace výtvarné výchovy), Mgr. Michaelou Hrtúsovou ( prezentace hudební výchovy) a Mgr. Michalem Saforkem ( prezentace fyziky).

 

9. květen - Den Evropy

Dne 9. května 1950 představil Robert Schuman svůj návrh na vytvoření organizované Evropy jako nezbytné podmínky pro udržení mírových vztahů. Tento návrh je známý pod názvem "Schumanova deklarace" a považuje se za počátek budování toho, čemu se dnes říká Evropská unie. I my jsme se připojili k tomuto významné dni ve vývoji mezinárodních vztahů na evropském kontinentu.

 

Testujeme vytvořené učební opory

Program zavádění ICT do výuky na gymnáziích nadále úspěšně probíhá, v současné době autorský kolektiv pilně testuje vypracované opory ve výuce a snaží se o jejich zdokonalení.

 

Proběhlo další ICT školení

8.9.2011 jsme ukončili sérii školení v rámci projektu "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" a nyní nás čeká mnoho práce při ověřování nově vznikajících opor ve výuce, ať už od našich kmenových zaměstnanců tak parcovníků partnerských škol.

 

Učebna dokončena

1.9.2011 jsme dokončili technické zabezpečení učebny vybavené v rámci projektu "Využití ICT ve výuce na gymnáziích", které nám umožní plné využití VT ve výuce.

 

Školení na téma Poznej sám sebe

4.-5.5.2011 se 7 zaměstnanců školy zúčastnilo v rámci projektu "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" další vzdělávací akce, která byla zaměřena na téma "Poznej sám sebe, typologie lidí" a kterou vedl pan Mgr. Jaromír Sláma. Seminář proběhl v Čeladné a jeho obsah určitě mnohé z nás obohatil o poznání sama sebe.

 

Školení ICT

Od posledního týdne v měsíci srpnu se opět rozbíhají ICT školení pro zaměstnace školy.

 

Instalace multimediální tabule

V poslední týdnu měsíce června proběhla instalace interaktivní tabule a výpočetní techniky a vznikla nová multimediální učebna.

 

Školení ICT

V měsíc červnu se rozběhla ICT školení pro zaměstnance školy.

 

Školení na téma Komunikace v profesní praxi

Zaměstnanci školy, zapojení do projektu, se zúčastnili pedagogickopsychologického školení nazvaného Komunikace v profesní praxi, které se konalo ve dnech 3. - 4.5.2010 v Trojanovicích a získali osvědčení o jeho absolvování.