Název projektu: Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání.

 

Financování projektu: Celkové výdaje projektu: 20.788.033,72 Kč
Dotace EU: 17.462.136,36 Kč
Podíl kraje: 3.325.897,36 Kč

 

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na vybraných středních školách v Moravskoslezském kraji. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku jazykových předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení nábytku, jazykového odborného vybavení a ICT pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky.

Loga EU + ROP