Rozvojový program KVALITA - testování žáků Moravskoslezského kraje

Základní informace o programu

Rozvojový program KVALITA se v Moravskoslezském kraji realizuje již od roku 2004. V počátečním období byl zaměřen na testování žáků 2. ročníků středních škol, 9. ročníků základních škol a na testování v rámci přijímacího řízení do středních škol. Od roku 2007 do roku 2009 se uskutečnil tříletý cyklus testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, na který navázalo rovněž tříleté testování týchž žáků ve 3. ročníku v letech 2010 – 2012.

V roce 2011 byl zahájen další cyklus testování žáků 1. ročníků, který bude pokračovat v letošním a předpokládá se, že i v dalším školním roce. Testování žáků bude probíhá formou didaktických testů zaměřených na zjišťování znalostí a dovedností z matematiky, jazyka českého a cizího jazyka - anglického nebo německého. Standardizované didaktické testy má objednatel k dispozici a předá je po uzavření smlouvy zhotoviteli zakázky.

Kontinuita programu KVALITA umožňuje získat dlouhodobější, systematická zjištění o úrovni vzdělání, které dosahují žáci škol v důležitých bodech vzdělávací dráhy ve stěžejních oblastech, a poskytuje tak zpětnou vazbu jak školám, tak objednateli.

Rozvojový program Kvalita 2012 – 2016 byl schválen usnesením rady kraje č. 103/6672 ze dne 14. 2. 2012. Realizace programu je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2012.

 

Cíl testování

Využívání systematického monitorování výsledků vzdělávání žáků patří k významným prostředkům zvyšování kvality vzdělávání. Závěry z testování je možné využívat ve školách ke zpracování autoevaluačních zpráv, přípravě strategií školy a inovaci školních vzdělávacích programů. Žáci jsou prostřednictvím zpráv informováni o své připravenosti ke studiu na vysoké škole, o úrovni svých vědomostí a dovedností v porovnání s ostatními žáky, kteří se testování zúčastnili.

Hlavním cílem programu KVALITA je zjištění výsledků vzdělávání žáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv. relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu), tj. kvalitu vzdělání, kterou škola danému žákovi poskytuje.

V rámci testování budou zjišťovány znalosti a dovednosti (kompetence) jednotlivých žáků. Test je pouze jeden, nepřesáhne 120 minut a skládá se z následujících částí:

  • test z českého jazyka - 40 minut,
  • test z matematiky - 40 minut,
  • test z cizího jazyka – anglického jazyka nebo německého jazyka - 40 minut.
Výsledky v jednotlivých předmětech obsahují následující údaje:
  • Ú [%]: Úspěšnost školy/třídy/žáka v daném předmětu, dovednosti.
  • P(c): Percentil školy/třídy vzhledem k ostatním školám/třídám.
  • P(o): Percentil školy/třídy v daném oboru vzhledem k ostatním školám/třídámve stejném oboru.

 

Výsledky testování v žáků naší školy v jednotlivých letech

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2011/2012
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2010/2011

 

Ilustrační testy

Ilustrační testy programu KVALITA

RNDr. Olga Onderková
ředitelka školy