Zeměpis

Charakteristika předmětu

Cílem výuky je získávání základních zeměpisných znalostí a dovedností, zároveň učí žáky spolupracovat, popř. čerpat informace z dalších předmětů - občanská nauka, dějepis, biologie, fyzika.

Žák je veden k tomu, aby si

 • osvojil základní zeměpisnou terminologii, elementární faktografické znalosti;
 • dokázal plně využívat základních zeměpisných vyjadřovacích prostředků – mapy, kartogramy, kartodiagramy, fotografie, atp.;
 • získal dovednosti v práci s výpočetní technikou a uměl získané informace účelně využívat;
 • orientoval se ve všech ostatních zdrojích informací a dokázal je zpracovat;
 • chránil přírodu a životní prostředí, kulturní a historické tradice;
 • chápal politické a i geografické podmínky pro život v různých lokalitách.
 

Soutěže a olympiády v zeměpise


Úspěchy a výsledky v předchozích letech

 

Přednášky a exkurze

Exkurze na meteorologickou stanici na Lysé hoře
Třída 5.B na geografické exkurzi v Olomouci
Země vycházejícího slunce - přednáška Cyrila Novotného o jeho putování po Japonsku
Přednáška vědeckých pracovníků z Ústavu geologických věd
Předvánoční zeměpisné přednášky.
Série přednášek cestovatele Hynka Adámka pro studenty 1. - 3. ročníku
Přednáška Planeta Země 3000 - Indonésie
Přednáška Planeta Země 3000
Přednáška o životě v Saudské Arabii
Přednáška o Kanárských ostrovech pro studenty 4. - 6. roč.
Přednáška českého horolezce Libora Uhra
Série cestopisných přednášek ze dne 21.12.2010 od Hynka Adámka
Přednáška Život v jihovýchodní Asii

 

Doporučené a používané učebnice

První ročník

 • Česká republika – sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 2005.
 • Školní atlas ČR – Geodézie a.s. 1999.
 • Zeměpis České republiky, Kartografie 2009, 2. vydání

Druhý ročník

 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.
 • Příroda a lidé Země – učebnice pro střední školy, ČGS, Praha 2004.

Třetí až pátý ročník

 • Regionální zeměpis světadílů – učebnice zeměpisu pro SŠ, ČGS Praha 2002 – 2008.
 • Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha 2010.

Webové zdroje

 

Maturita

Maturitní okruhy ze zeměpisu 2019/2020

 

Vyučující

Mgr. Lucie Chovancová
Mgr. Pavel Kváš
Mgr. Daniel Svoboda
Mgr. Iva Tobiášová
Mgr. Martin Žamboch